Novica

Javna obravnava Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe energije, daljinskega ogrevanja in rabe obnovljivih virov energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Energetskega zakona (EZ-1) objavilo predlog Pravilnika za javno obravnavo, ki določa vrste finančnih spodbud investicije v učinkovito rabo energije, daljinsko ogrevanje in rabo obnovljivih virov energije. Določa tudi pogoje in merila za njihovo dodelitev, upravičence do spodbud ter način vodenja evidenc in poročanja. Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 18. decembra 2015.

Finančne spodbude se dodeljujejo kot državna pomoč v skladu z Uredbo (EU) št. 651/2014, kot spodbude »de minimis« v skladu z Uredbo (EU) št. 1407/2013 in kot druge finančne spodbude, v kolikor ne gre za elemente državnih pomoči.

Ključna merila za dodeljevanje spodbud so količina prihranjene energije, količina proizvedene energije iz obnovljivih virov energije, količina zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov in stroškovna učinkovitost. Pravilnik vsebuje tudi tehnične specifikacije za naprave in sisteme, za katere je spodbudo mogoče prejeti.

Spodbude je možno prejeti za investicije v učinkovito rabo energije, rabo obnovljivih virov energije, soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom, učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje ter učinkovito upravljanje z elektroenergetskim omrežjem, ter za mala in srednja podjetja za sofinanciranje študij, vključno z energetskimi pregledi.

Pravilnik opredeljuje upravičene stroške posameznih vrst investicij, pogoje za dodelitev ter intenzivnost pomoči. Pričujoči pravilnik je osnova za priglasitev sheme državnih pomoči, na osnovi katere bo ministrstvo lahko dodeljevalo finančne spodbude subjektom, ki opravljajo gospodarsko dejavnost.

Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe na objavljen predlog pravilnika pošlje izključno na predpisanem obrazcu do vključno 18. 12. 2015.
 
Podrobnješe informacije


© 2012 - 2024 Portal Energetika