Novica

Javna obravnava Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Energetskega zakona (EZ-1) objavilo predlog pravilnika za javno obravnavo. S spremembami in dopolnitvami Pravilnika o metodah za določanje prihrankov energije se razširja nabor ukrepov za učinkovitejšo rabo energije ter se spreminja nekaj metod, ki so dopolnjene, nadgrajene, ali popravljene. Sprejem sprememb pravilnika je nujen za ustrezno izvajanje Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije.

Nov pravilnik bo nadomestil obstoječi Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije (Uradni list RS, št. 67/15).

Na podlagi 320. člena Energetskega zakona (EZ-1) minister, pristojen za energijo, predpiše metode določanja prihrankov energije, ki se upoštevajo pri pripravi, izvajanju in vrednotenju programov za izboljšanje energetske učinkovitosti. Na podlagi teh metod se izračunavajo prihranki energije za vse ukrepe učinkovite rabe energije, ki se spodbujajo preko Eko sklada, preko zavezancev po Uredbi o zagotavljanju prihrankov energije in preko kohezijskih skladov.


Dodane nove metode v predlogu novega pravilnika so:

 • samooskrba z električno energijo - s tem bo možno spodbujanje net-meteringa preko Eko sklada in tudi preko zavezancev po Uredbi o prihrankih;
 • nova kolesa z elektromotorjem in elektromotorna kolesa z nizko močjo;
 • nova elektromotorna kolesa s srednjo in visoko močjo.

Prenovljene so tiste metode za ukrepe, ki so se tekom izvajanja sheme izkazale problematične v smislu previsokih ali prenizkih zahtev: to so predvsem metode za toplotne črpalke in aditiviranje pogonskih goriv, ter tiste, kjer se je stanje tehnologije spremenilo (fotonapetostni sprejemniki sončne energije, ki so namenjeni za ogrevanje).

Poleg tega je bila poenotena terminologija – večina z metodami zajetih ukrepov učinkovite rabe energije prispeva k zmanjšanju rabe končne energije, so pa med njimi tudi nekateri ukrepi (npr. soproizvodnja toplote in električne energije), ki prispevajo k zmanjšanju rabe na ravni primarne energije. Sedaj so navedeni prihranki energije, ne glede na to, ali gre za prihranek na ravni primarne ali končne energije.

Prenovljene so naslednje metode:

 • celovita obnova stavbe;
 • zamenjava električnega grelnika za pripravo tople sanitarne vode;
 • vgradnja toplotnih črpalk za ogrevanje stavb;
 • celovita prenova toplotne postaje;
 • vgradnja sprejemnikov sončne energije;
 • priklop stavbe na sistem daljinskega ogrevanja;
 • energetski pregledi v MSP;
 • metode za uporabo pnevmatik;
 • polnjenje pnevmatik;
 • dodajanje aditiva pogonskemu gorivu;
 • prenova sistemov zunanje javne razsvetljave;
 • energetsko učinkoviti gospodinjski aparati;
 • vgradnja naprednih merilnih sistemov in obračunavanja energije v gospodinjstvih in storitvenem sektorju;
 • uvajanje sistemov upravljanja z energijo.

Priloga II iz pravilnika je dopolnjena z novimi ukrepi. Dodana je nova Priloga IV o pretvorbenih faktorjih za izračun energijske vsebnosti goriv za končno rabo, s čimer je v celoti prenesena priloga IV iz Direktive o energetski učinkovitosti (EED).


Zaradi preglednosti je predlog novega pravilnika objavljen tudi v obliki "sledi spremembam", kjer so vidne vse spremembe in dopolnitve glede na veljavni pravilnik. Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog pravilnika v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 12. 12. 2016.

Podrobnejše informacije


© 2012 - 2024 Portal Energetika