Novica

Javna obravnava Pravilnika o tehničnih pogojih za gradnjo podzemnih VN vodov izmenične napetosti od 1 kV do 400 kV

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog pravilnika za javno obravnavo. Pravilnik določa minimalne tehnične pogoje za varno in ekonomično graditev ter nemoteno obratovanje in uporabo podzemnih elektroenergetskih visokonapetostnih vodov (VN kablovodi) in njihovo križanje z drugimi infrastrukturnimi objekti. Določbe pravilnika se smiselno uporabljajo pri vzdrževalnih delih v javno korist na področju objektov, naprav in omrežij za prenos in distribucijo električne energije.

Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog pravilnika pošlje do 6. 11. 2020.

Elektrotehniška zveza Slovenije je v sodelovanju s podjetij s področja elektrogospodarstva pripravila predlog pravilnika na področju visokonapetostnih kablovodov, kar do sedaj s podzakonskim aktom ni bilo posebej urejeno.

Cilj podzakonskega akta je zagotoviti kvalitetno graditev visokonapetostnih podzemnih vodov, ne glede na lastništvo. Opredeljene so minimalne zahteve z namenom zagotoviti ustrezno kvaliteto in s tem varnost in zanesljivost obratovanja elektroenergetskega sistema Slovenije. Razvoj tehnike in tehnologije zahteva pravilnik, ki bo omogočal graditev na podlagi zadnjih spoznanj in sodobnih rešitev ter standardov, ki se uvajajo kot obvezni za uporabo.

Predlagan pravilnik določa ključna načela graditve elektroenergetskih podzemnih vodov visoke napetosti. Upoštevano je načelo varnosti in zanesljivosti. Besedilo pravilnika se naslanja na standarde in dobre prakse, upoštevajoč veljavne zakone in podzakonske akte. Upoštevane so zahteve varnosti, učinkovitosti in predpisane kakovosti električne energije. Posebej pomembna je določitev zahtev za varno križanje, približevanje in vzporedni poteki z drugimi infrastrukturnimi objekti, komunalnimi vodi in napeljavami.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog pravilnika v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu za pripombe na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 6. 11. 2020. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisa tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika