Novica

Javna obravnava Pravilnika o zaščiti nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo osnutek pravilnika za javno obravnavo. Pravilnik določa minimalne tehnične pogoje za zaščito nizkonapetostnih omrežij in z njimi povezanih transformatorskih postaj pred električnim udarom, tokovno preobremenitvijo in prenapetostjo.

Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog pravilnika pošlje do 13. 8. 2021.

Elektrotehniška zveza Slovenije je v sodelovanju s podjetji s področja elektrogospodarstva zaradi novih spoznanj in napredka tehnike pripravila predlog novega pravilnika na področju zaščite nizkonapetostnih omrežij.

Pravilnik se uporablja za nizkonapetostna omrežja za razdelitev električne energije z nazivno napetostjo do 1 kV in nazivno frekvenco 50 Hz, vključno z razdelilnimi omaricami in priključnimi omaricami do sponk zaščitnega elementa, ki je namenjen zaščiti električne inštalacije v objektu ter pripadajoče transformatorske postaje s transformacijo srednje napetosti na nizko napetost. Določbe pravilnika se uporabljajo tudi pri vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetske infrastrukture v elektroenergetiki.

Predlog novega podzakonskega akta definira nekatere nove pojme za pravilno razumevanje vsebine in vključuje naslednje novosti:

  • v okviru varnostnih zahtev jasneje določa, kateri obseg standardov se zahteva, kateri standardi pa so priporočeni;
  • določa izklop toka kratkega stika preko pripadajočega zaščitnega elementa električne inštalacije transformatorske postaje pri TN ozemljitvenem sistemu najpozneje v času 5 sekund;
  • na novo določa ukrepe za izklop nizkonapetostnega voda ob enopolnem kratkem stiku;
  • sodobneje obravnava zaščito pred previsoko napetostjo dotika in iznosom potenciala iz transformatorske postaje, saj se je uveljavil globalni ozemljitveni sistem, s katerim je to ustrezno določljivo;
  • na novo obravnava pogoje za projektiranje in izvedbo ozemljitev, vezano na višino dovoljene napetosti dotika in ozemljitvenega potenciala ter s tem povezanimi ukrepi za preprečitev previsoke napetosti dotika;
  • spreminja pogoje za izvedbo meritev ozemljitvenih sistemov objekta, s poudarkom na zahtevah, kadar je transformatorska postaja ali nizkonapetostno omrežje v območju globalnega ozemljitvenega sistema;
  • natančneje določa mesto vgradnje prenapetostnih odvodnikov v podzemnih nizkonapetostnih vodih;
  • povečuje nazivni odvodni tok prenapetostnih odvodnikov (iz 5 kA na 15 kA), kar omogoča boljšo zaščito pred atmosferskimi praznitvami;
  • povišuje višino transformatorskih postaj (iz 2,5 na 5 metrov), za katere ni potrebna strelovodna zaščita, kar je skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Ur. l. RS št. 37/18) in Pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur. l. RS št. 28/09, 2/12 in 61/17 – GZ), ki take inženirske objekte razvršča med nezahtevne.

S sprejetjem novega pravilnika bo prenehal veljati obstoječi Pravilnik o zaščiti nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj (Ur. l. RS, št. 90/15).

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog pravilnika v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu za pripombe na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 13. 8. 2021. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2021 Portal Energetika