Novica

Javna obravnava predloga Energetskega koncepta Slovenije

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog Energetskega koncepta Slovenije (EKS), ki določa glavne usmeritve razvoja slovenske energetike. Glavna naloga prihodnjega razvoja energetike v Sloveniji je zagotavljanje ravnotežja med štirimi osnovnimi stebri energetske politike: podnebna trajnost, zanesljivost oskrbe, preobrazba v smeri naprednih omrežij in skupnosti in konkurenčnost oskrbe z energijo. EKS podaja usmerjevalne cilje do leta 2030 in okvirne dolgoročne cilje za leto 2050. Zainteresirana javnost lahko posreduje pripombe na dokument do vključno 15. 1. 2018.

Zainteresirana javnost lahko posreduje pripombe do 15. 1. 2018.

Ministrstvo za infrastrukturo je danes objavilo predlog Energetskega koncepta Slovenije (EKS) za uradno javno obravnavo. Predlog energetskega koncepta je bil pripravljen v širokem procesu javnih posvetov, predstavitev in delavnic, pri čemer so sodelovala ministrstva, raziskovalne in druge ustanove, gospodarske družbe, nevladne organizacije in seveda posamezniki. Široka javna razprava v času priprave Energetskega koncepta je pokazala odločno podporo naši skupni viziji, to je dolgoročnemu prehodu Slovenije v nizkoogljično družbo.

Za nacionalni EKS se v skladu s 40. členom Zakona o varstvu okolja izvaja celovita presoja vplivov na okolje (po Direktivi 42/2001 o presoji planov in programov na okolje). V pripravi je okoljsko poročilo, ki bo pripravljeno v mesecu januarju 2018 in predstavljeno javnosti za možnost posredovanja komentarjev.

EKS določa glavne usmeritve razvoja slovenske energetike in njeno dolgoročno vizijo. Energetski koncept Slovenije skladno z Energetskim zakonom podaja usmeritve in vizijo energetske politike Slovenije, ki bodo v bolj konkretni obliki ukrepov določeni v prihodnjih akcijskih načrtih. Določa strateške cilje in usmeritve do leta 2030 in okvirne cilje do leta 2050, ter na tak način postavlja izhodišča za nadaljnje odločitve pri zagotavljanju zanesljive oskrbe z energijo na trajnosten in konkurenčen način. Pri tem bodo imeli vodilno vlogo ukrepi učinkovite rabe energije, večje izkoriščanje obnovljivih in nizkoogljičnih virov ter razvoj naprednih energetskih sistemov in storitev.

V EKS določene usmeritve in cilje bomo dosegli z zasledovanjem naslednjih ključnih ukrepov:

  • povečanjem energetske učinkovitosti,
  • ozaveščanjem porabnikov in ponudnikov o trajnostni oskrbi in ravnanju z energijo,
  • podporo razvoju znanj s področja trajnostne oskrbe in ravnanja z energijo,
  • opuščanjem fosilnih virov in postopnim prehodom na obnovljive in nizkoogljične vire,
  • uvajanjem naprednih energetskih sistemov in storitev.

Zainteresirana javnost lahko posreduje pripombe na predlog dokumenta do vključno 15. 1. 2018 na e-naslov: gp.mziping@govpong.si. Da bi lahko upoštevali prejete pripombe, zainteresirano javnost prosimo, da pripombe pošlje v priloženem obrazcu z referenco na posamezen odstavek.

Podrobnejše informacije

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika