Novica

Javna obravnava predloga Pravilnika o vrstah podatkov, ki jih zagotavljajo izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Energetskega zakona (EZ-1) objavilo predlog pravilnika za javno obravnavo. Pravilnik določa obveznost izvajalcev energetskih dejavnosti in drugih zavezancev, da zagotavljajo podatke ministrstvu, pristojnemu za energijo za potrebe energetskega načrtovanja, poslovanja in opravljanja dejavnosti, spremljanja naložb v energetsko infrastrukturo, izvajanja aktivnosti spodbujanja učinkovite rabe energije in proizvodnje električne energije in toplote iz obnovljivih virov energije ter kapitalskega upravljanja naložb države v družbah ELES, d.o.o., SODO, d.o.o. in Borzen, d.o.o. Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 12. 03. 2015.

Energetski zakon EZ-1 (Ur. l. RS, št. 17/2014) v 32. členu opredeljuje naloge ministrstva, pristojnega za energijo in določa zbiranje potrebnih podatkov, ki jih potrebuje za izvajanje svojih nalog v zvezi z energetskim načrtovanjem in spremljanjem izvajanja energetske politike in sektorskih politik spodbujanja učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.

Na podlagi določil EZ-1 je potrebno sprejeti nov pravilnik, ki bo nadomestil obstoječa iz leta 2012.

Minister, pristojen za energijo, s tem pravilnikom predpiše vrsto podatkov, ki so mu jih dolžni sporočati izvajalci energetskih dejavnosti in drugi zavezanci. Ključne spremembe, ki jih je predpisal EZ-1, implementirane v novem Pravilniku so:

  • na podlagi 329. člena EZ-1 morajo proizvajalci ali njegov pooblaščeni zastopnik ali uvoznik, ki dajejo na trg proizvode, povezane z energijo oziroma naprave za proizvodnjo toplote iz obnovljivih virov energije in distributerji, ki omogočajo dostopnost teh proizvodov na trgu, ministrstvu, pristojnemu za energijo, poročati o količini proizvodov danih na trg v Republiki Sloveniji in o njihovem energijskem razredu, ki je zapisan na energijski nalepki oziroma v tehnični dokumentaciji proizvoda oziroma naprave.
  • na podlagi 382. člena EZ-1 prodajalci tekočih goriv, ki se uporabljajo v cestnem prometu, poročajo ministrstvu, pristojnemu za energijo, o količini prodanih goriv ločeno za posamezne vrste goriv oziroma njihovih mešanic in strukturirani glede na kupce goriv.
  • na podlagi 382. člena EZ-1 upravljavci oziroma lastniki javnih parkirišč in parkirišč, ki so dostopna javnosti, ter parkirišč stavb organov javnega sektorja, ministrstvu, pristojnemu za energijo, poročajo o številu priključnih mest za električna vozila in o količini električne energije, ki je bila porabljena na teh polnilnih mestih,
  • na podlagi 511. člena EZ-1 je kapitalsko upravljanje naložb države v družbah ELES, d. o. o., SODO, d. o. o., in Borzen, d. o. o. v izvrševanje prevzela vlada RS.  Za spremljanje naložb je pristojno ministrstvo, pristojno za energijo.

Podrobnejši nabor podatkov, opredelitev zavezancev, periodiki in rokih pošiljanja podatkov ter organu, ki zbira podatke, so opredeljeni v Prilogi 1, ki je sestavni del pravilnika. Pravilnik omogoča tudi e-poslovanje, saj je večino poročil mogoče posredovati preko spletnega portala za poročanje EPOS, ki ga upravlja ministrstvo, pristojno za energijo.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog pravilnika v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 12. 03. 2015.

Podrobnejše informacije

© 2012 - 2021 Portal Energetika