Novica

Javna obravnava predloga Resolucije o energetskem konceptu Slovenije

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Ministrstvo za infrastrukturo je v ponovni postopek javne obravnave posredovalo predlog Resolucije o energetskem konceptu Slovenije. Besedilo predlagane resolucije je v celoti enako besedilu predloga Resolucijo o energetskem konceptu Slovenije (EVA: 2014-2430-0027), ki ga je Vlada Republike Slovenije določila na svoji 170. redni seji dne 1. 3. 2018 in ga poslala v sprejetje Državnemu zboru RS. Zaradi predčasnega prenehanja mandata, Državni zbor RS predloga resolucije ni obravnaval, ampak se je postopek na podlagi 154. člena Poslovnika DZ RS končal.

Za Predlog Resolucije o energetskem konceptu (EVA: 2014-2430-0027), je bila opravljena tudi celovita presoja vpliva na okolje. Okoljsko poročilo in osnutek EKS sta bila dana v javno razgrnitev od 1. 2. 2018 – 2. 3. 2018. V tem sklopu je 14. 2. 2018 v Ljubljani potekala tudi javna razprava na okoljsko poročilo.

Ministrstvo za okolje in prostor je za Resolucijo o energetskem konceptu Slovenije izdalo tudi odločbo o sprejemljivosti vplivov izvedbe načrta/programa na okolje št. 35409-55/2018/38, z dne 29. 3. 2018, ki je dokončna.

Energetski koncept Slovenije je skladno z EZ-1 strateški dokument, ki se bo dotikal širokega spektra deležnikov – aktivnih udeležencev v energetskem sektorju ali porabnikov v obliki industrije in državljanov. V dokumentu podajamo usmeritve z ambicioznimi cilji na različnih področjih energetske politike do leta 2030 oz. 2050. Investicije in razvoj so namreč dolgoročne in odločitve za realizacijo projektov v nadaljnjih desetih oz. petnajstih letih je potrebno sprejeti čimprej. Dokument ne govori o posameznih projektih, temveč podaja strateške usmeritve, postavlja političen okvir, znotraj katerega je pot odprta prosti poslovni pobudi podjetij in posameznikov na poti Slovenije k razogljičenju. Energetskemu konceptu Slovenije bo sledila tudi priprava Nacionalnega energetsko-podnebnega načrta (NEPN) in drugih strateških dokumentov, ki bodo uresničevali zaveze, ki jih je EU sprejela glede globalnih podnebnih prizadevanj.

Krovna cilja Energetskega koncepta Slovenije sta:

  • zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov vezanih na rabo energije za vsaj 40 % do leta 2030 glede na raven iz leta 1990.
  • zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov vezanih na rabo energije za vsaj 80 % do leta 2050 glede na raven iz leta 1990.

Temeljni namen energetske politike je zagotoviti trajnostno ravnanje z energijo kar Energetski koncept Slovenije opredeli s tremi vidiki trajnosti – podnebno sprejemljivostjo, zanesljivostjo oskrbe ter konkurenčnostjo. Vsi trije vidiki predstavljajo torej nujne pogoje, da bi odločitev na področju energije lahko štela kot trajnostna in torej sprejemljiva. Prizadevali si bomo za prehod Slovenije v nizkoogljično družbo in zmanjšanje odvisnosti od uvoza ter rabe fosilnih goriv. Usmeritve in ukrepi na energetskem področju morajo biti v največji meri usklajeni z ostalimi politikami, vsi skupaj pa si moramo prizadevati za enake cilje.

Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog resolucije v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu za pripombe do vključno 15. 10. 2018 na gp.mzi(at)gov.si.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika