Novica

Javna obravnava predloga Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog uredbe za javno obravnavo. Uredba določa vrste energetskih tehnologij proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (OVE) in za proizvodne naprave s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom (SPTE), ki lahko prejemajo podpore ter podrobnosti glede razvrstitve proizvodnih naprav v velikostne razrede, izvajanje javnega poziva za vstop v podporno shemo, način določanja referenčnih stroškov proizvodnje električne energije iz OVE in SPTE, način določanja cen za zagotovljeni odkup električne energije, način določanja višine podpor kot finančna pomoč za tekoče poslovanje proizvodnih naprav ter pogoje za pridobitev podpore in druga vprašanja, povezana s podporami električni energiji, proizvedeni iz OVE in SPTE. Zainteresirana javnost lahko pripombe pošlje do vključno 10.11.2014.

Energetski zakon (EZ-1) (Ur. l. RS, št. 17/2014) določa v 11. odstavku 372. člena, da Vlada podrobneje predpiše vrste tehnologij upravičenih do podpor za električno energijo iz obnovljivih virov (OVE) in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom (SPTE) ter pogoje za pridobitev podpor.

Podpore so finančna pomoč proizvodnji električne energije v proizvodnih napravah OVE in SPTE, če stroški proizvodnje te električne energije presegajo ceno, ki jo je za zanjo mogoče doseči na trgu z električno energijo. Podpore električni energiji iz proizvodnih naprav se izvajajo kot

  • zagotovljeni odkup električne energije, ko center za podpore ne glede na ceno električne energije na trgu odkupi vso neto proizvedeno električno energijo oddano v javno omrežje in prevzeto v bilančni skupini centra za podpore, za katero so prejeta potrdila o izvoru, po zagotovljeni ceni določeni v odločbi o dodelitvi podpore,
  • finančna pomoč za tekoče poslovanje (obratovalna podpora) za neto proizvedeno električno energijo, ki jo proizvajalec proda sam na trgu ali jo porabi kot lastni odjem, pod pogojem, da so stroški proizvodnje višji od referenčne tržne ceno električne energije cene, v višini nespremenljivega dela referenčnih stroškov, ki ga je ponudil investitor na javnem razpisu, in spremenljivega dela referenčnih stroškov, ki se določa tekoče.

Za razliko od dosedanje ureditve, ko sta dve ločeni uredbi urejali podpore za OVE in SPTE, se z novo uredbo urejajo podpore za obe vrsti tehnologij skupaj.

V predlogu nove uredbe se na novo uvaja naloga Agencije za energijo, ki mora na podlagi EZ-1, če so zagotovljena sredstva za nove vstope v podporno shemo, vsako leto objaviti javni poziv za posredovanje projektov za proizvodne naprave OVE in SPTE, ki želijo vstopiti v podporno shemo.

Z uredbo se ureja tudi način določanja referenčnih stroškov proizvodnje električne energije, ki jih morajo na razpisu predlagati predlagatelji in na podlagi katerih na razpisu konkurirajo nasproti drugim predlagateljem za razpoložljiva sredstva za nove vstope.

Višina referenčnih stroškov, po katerih se na razpisu pojavljajo projekti za posamezne tehnologije, se bo redno spremljala in v skladu s tem se bodo korigirali referenčni stroški, ki po novem ne bodo več objavljeni v prilogi uredbe, pač pa objavljeni skupaj z metodologijo na spletni strani ministrstva, pristojnega za energijo.

Zainteresirna javnost lahko pripombe na predlog uredbe v času javne obravnave pošlje do vključno 10.11.2014 na e-naslov: gp.mzip@gov.si.

 

Podrobnejše informacije


© 2012 - 2024 Portal Energetika