Novica

Javna obravnava predloga Uredbe o razmejitvi 110 kV omrežja na distribucijski in prenosni del

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Energetskega zakona (EZ-1) objavilo predlog uredbe za javno obravnavo. Uredba določa, kateri elementi 110 kV elektroenergetskega omrežja sodijo v pristojnost sistemskega operaterja in operaterja distribucijskega omrežja. Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 21.11.2014.

Skladno s 35. členom Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 17/2014) se s predlogom podzakonskega akta podrobneje opredeli, elemente na 110 kilovoltni ravni, ki spadajo v prenosni oziroma v distribucijski sistem, pri čemer se upošteva zlasti dejansko funkcionalnost vodov in stikališč, obstoječe stanje, minimizacijo potrebnih lastniških prenosov in plačil ter lastniško enotnost posameznih zank. Ministrtvo, pristojno za energijo, je pripravilo predlog »Uredbe o razmejitvi 110 kV omrežja na distribucijski in prenosni del«.

 

Uredba določa, kateri elementi obstoječega 110 kV omrežja sodijo v prenosni sistem in kateri v distribucijski sistem, kakšna so načela in postopki za določitev pripadnosti bodočih elementov 110 kV omrežja, kakšne so pristojnosti za vodenje in izdajo soglasij na 110 kV omrežju ter razmejitev med priključkom na 110 kV omrežje in omrežjem.


Dodana vrednost razdelitve, ki jo postavlja ta uredba, je predvsem odprava lastniške mešanosti posameznih zank. Omrežje je sicer že doslej bilo v mešani pristojnosti, a pod enotnim vodenjem sistemskega operaterja (prenosnega omrežja) in se je v celoti pojavljalo v razvojnih načrtih sistemskega operaterja. Pri tem je bilo dodatno jasno označeno, kateri načrtovani elementi so v domeni distribucije. Že doslej je večina obstoječega stanja sledila dejanski funkcionalnosti. Podjetja za distribucijo električne energije so 110 kV vode gradila tam, kjer so jih potrebovala za svojo dejavnost.

Razdelitev pristojnosti pa ne more biti popolnoma enaka na vseh področjih. Tako sta pristojnosti za vodenje, izdajo soglasij za priključitev in za izdelavo sistemskih obratovalnih navodil za celotno 110 kV omrežje podeljeni sistemskemu operaterju. Taka pristojnost je smiselna zaradi tehnične in obratovalne enovitosti omrežja in dejstva, da je distribucijski del 110 kV omrežja precej manjši od prenosnega.


Distribucijski operater bo torej lahko še naprej obdržal in vzdrževal dele 110 kV omrežja, ki so glede na vse kriterije v njegovi pristojnosti, lahko bo tudi načrtoval in gradil nove tovrstne elemente, vendar bo tako gradnjo, opremo in vzdrževanje moral izvajati skladno s sistemskimi navodili za prenosno omrežje. Ob sprejemu sistemskih obratovalnih navodil bo morda potrebno nekaj več pozornosti posvetiti prehodnim določbam, saj so se pravila za 110 kV stikališča pri sistemskem in distribucijskem operaterju doslej nekoliko razlikovala.

Bistveni sestavni del uredbe je Priloga, v kateri so posamično našteti konkretni elementi obstoječega 110 kV omrežja, ki ostaja sestavni del distribucijskega sistema. Besedilo in seznam iz priloge sta bila usklajena na sestankih med sistemskim operaterjem (ELES, do.o.) in vsemi podjetji za distribucijo električne energije. Delno so v besedilu upoštevane tudi pripombe skupine HSE.


Zainteresirna javnost lahko pripombe na predlog uredbe v času javne obravnave pošlje izključno na predpisanem obrazcu za pripombe do vključno 21.11.2014 na e-naslov: gp.mzip@gov.si


Podrobnejše informacije


© 2012 - 2021 Portal Energetika