Novica

Javna obravnava predloga Zakona o Skladu za financiranje razgradnje NEK ter odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz NEK

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog zakona za javno obravnavo. Cilj predloženega zakona je nova ureditev delovanja in poslovanja posebnega sklada, v katerem se zbirajo sredstva za financiranje razgradnje NEK ter financiranje odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz NEK, v skladu z meddržavno pogodbo.

Predlog zakona ureja namen, poslanstvo in vizijo ustanovitve Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško ter odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz Nuklearne elektrarne Krško (v nadaljnjem besedilu: sklad), njegove naloge in poslovno politiko, zagotavljanje sredstev skladu in njihovo namensko porabo, razmerja med ustanoviteljem in skladom, njegove organe, poslovanje sklada, upravljanje namenskega premoženja, njegovo naložbeno politiko in nadzor nad delom sklada ter vsebino statuta.

Sklad izvaja politiko ustanovitelja na področju zbiranja sredstev za financiranje razgradnje NEK ter financiranje odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva iz NEK. Sklad za uresničevanje svojega namena zbira finančna sredstva, skrbi zanje in viša njihovo vrednost. Vizija sklada je zagotavljati zadostna sredstva za uresničitev njegovega poslanstva, saj se po tem presoja uspešnost poslovanja sklada in ustreznost podlag, ki določajo njegovo poslovanje.

V predlogu zakona so predvidene rešitve, ki smiselno sledijo sistemski ureditvi javnih skladov in upoštevajo razkritja Računskega sodišča. V predlogu zakona so upoštevane tudi pripombe, ki jih je ministrstvo prejelo v okviru medresorskega usklajevanja predloga predpisa iz leta 2010 in leta 2013 ter že prejeti predlogi strokovne javnosti, za katere ocenjujemo, da so ustrezni.

Robne pogoje za odločitve glede rešitev predlaganih v zakonu o skladu določa tudi Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Ur. l. RS, št. 102/04-uradno prečiščeno besedilo, 70/08-ZVO-1, 60/11 in 74/15; v nadaljnjem besedilu: ZVISJV), ki v 95. členu določa enovito obvezno državno gospodarsko javno službo ravnanja z radioaktivnimi odpadki.

 

Predlogu zakona je priložen tudi predlog statuta sklada.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog zakona v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 20. 1. 2017.

 

Podrobnejše informacije

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika