Novica

Javna obravnava spremembe Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljanje energetskih naprav

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Ministrstvo, pristojno za energijo, je na podlagi Energetskega zakona (EZ-1) objavilo predlog spremembe pravilnika za javno obravnavo. Pravilnik določa pogoje strokovne usposobljenosti delavcev, ki opravljajo dela in naloge upravljanja energetskih naprav.

Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 22. 3. 2023.

Za zagotavljanje varnosti in zanesljivosti obratovanja energetskih naprav ter učinkovite rabe energije morajo biti delavci, ki opravljajo dela in naloge upravljanja energetskih naprav, ustrezno strokovno usposobljeni. Na podlagi 31. člena Energetskega zakona (EZ-1) minister, pristojen za energijo, s podzakonskim aktom predpiše način izpolnjevanja pogoja strokovne usposobljenosti teh delavcev.

Skladno s veljavnim Pravilnikom o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljalca energetskih naprav (Ur. l. RS, št. 92/15 in 175/20) se določa najnižjo strokovno izobrazbo in delovne izkušnje delavcev, ki opravljajo dela in naloge upravljanja energetskih naprav. Za opravljanje del in nalog upravljanja energetskih naprav je potrebno teoretično in praktično strokovno usposabljanje z namenom pridobivanja in izpopolnjevanja strokovnih znanj za zagotavljanje varnosti in zanesljivosti obratovanja energetskih naprav ter učinkovite rabe energije. S pravilnikom je predpisana strokovna usposobljenost in zahtevan preizkus znanja, ki ga opravljajo delavci po izvedenem usposabljanju.

S spremembami v predlogu novele pravilnika, ki je posredovan v javno obravnavo, se besedilo pravilnika po členih v ničemer ne spreminja. Spremenjena je zgolj priloga pravilnika, ki določa program strokovnega usposabljanja in preizkusa znanja za delavce, ki opravljajo dela in naloge upravljanja energetskih naprav. Program teoretičnega strokovnega usposabljanja po tem pravilniku obsega splošni in posebni del.

Sprememba programa usposabljanja za opravljanje del in nalog upravljanja energetskih naprav je potrebna zaradi spremembe zakonodaje na energetskem področju, saj je Energetski zakon (EZ-1) razdeljen na posamezne področne zakone (Zakon o učinkoviti rabi energije, Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije, Zakon o oskrbi z električno energijo, Zakon o oskrbi s plini, Zakon o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov), ki se posodabljajo skladno s spremembami sektorskih energetskih politik. V predlaganem programu uposabljanja tako niso več taksativno navedeni predpisi s področja energetike, temveč se uporabljajo splošni sklici na področne zakone.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog pravilnika v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 22. 3. 2023. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnejše informacije

Vir: MOPE


© 2012 - 2023 Portal Energetika