Novica

Javna obravnava Uredbe o izdaji potrdil o izvoru električne energije in deklaracij za proizvodne naprave

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog uredbe za javno obravnavo. Z uredbo se določajo pogoji in postopek za pridobitev deklaracije za proizvodne naprave, ki proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov ali iz neobnovljivih virov ali v soproizvodnji z visokim izkoristkom, vsebina in način vodenja registra deklaracij za proizvodne naprave, nadzor nad proizvodnimi napravami z deklaracijo, izdajanje potrdil o izvoru električne energije, vodenju registra potrdil o izvoru, transakcije s potrdili o izvoru in sporočanje podatkov za izdajanje potrdil o izvoru.

Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog uredbe pošlje do 3. 7. 2020.

S predlagano Uredbo o izdaji potrdil o izvoru električne energije in deklaracij za proizvodne naprave se na podlagi devetega odstavka 365. člena in za izvrševanje prvega odstavka 365. člena, devetega odstavka 366. člena in sedmega odstavka 367. člena Energetskega zakona (Ur. list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: EZ-1) na podzakonski ravni konkretizira zahteve, ki jih prinašajo spremembe in dopolnitve EZ-1.

Nova uredba je posodobljena z upoštevanjem terminologije in vsebine veljavnih predpisov. Spremenjen je pojem potrdila o izvoru, ki po novem omogoča izdajanje potrdil o izvoru ne le za električno energijo ki je proizvedena iz obnovljivih virov energije (OVE), ampak tudi iz drugih (konvencionalnih) virov. Dodatno se uvaja sistem "popolnega razkritja", kar pomeni, da je treba pri vsaki MWh električne energije omogočiti uporabo potrdil o izvoru za vse energetske vire. To bo omogočilo trgovcem pripravo novih tržnih produktov, kupcem pa ponudilo dodatne možnosti izbiranja dobavitelja ali posameznega produkta, glede na njihov odnos do posameznega vira energije.

Ključne določbe predloga nove uredbe zajemajo:

  • v okviru pogojev za pridobitev deklaracije za proizvodno napravo se po novem vlogo za izdajo deklaracije za proizvodno napravo lahko vloži pisno ali v elektronski obliki na predpisanem obrazcu, za ki ga objavi Agencija za energijo na svoji spletni strani,
  • postopek pridobitve deklaracije za proizvodno napravo med drugim določa način za podajo vloge s strani proizvajalcev, pogoje za zavrnitev vloge za izdajo deklaracije in odvzem deklaracije za proizvodno napravo, kot tudi vsebino listine, ki jo izda Agencija za energijo imetniku pravnomočne deklaracije za proizvodno napravo,
  • v registru deklaracij za proizvodne naprave se vodijo podatki o proizvodnih napravah, za katere so bile izdane deklaracije za proizvodne naprave, pri čemer se po novem dodajajo proizvodne naprave na neobnovljive vire,
  • nadzor proizvodnih naprav s pridobljeno deklaracijo za proizvodno napravo zajema ogled proizvodnih naprav, ki ga opravijo pooblaščene osebe Agencije za energijo lahko tudi nenapovedano,
  • poglavje potrdila o izvoru zajema vsebino potrdil o izvoru in definira katera električna energija je upravičena do prejetja potrdil o izvoru,
  • v registru potrdil o izvoru so navedeni podatki o vseh izdanih potrdilih o izvoru v Republiki Sloveniji in izvedenih transakcijah,
  • potrdila o izvoru je možno po njihovi izdaji, prenesti, razveljaviti, izvoziti v drugo državo in uvoziti iz druge države; opredeljene so vrste transakcij in nadzor nad njimi.

Z uveljavitvijo nove uredbe se preneha uporabljati Uredba o izdaji deklaracij za proizvodne naprave in potrdil o izvoru električne energije (Ur. l. RS, št. 8/09, 45/12 in 17/14 – EZ-1).

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog uredbe v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu za pripombe na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 3. 7. 2020. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2022 Portal Energetika