Novica

Javna obravnava Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi 17. člena in za izvrševanje 54. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21) za javno obravnavo objavilo predlog Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.

Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog uredbe pošlje do 30. 9. 2021.

Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) določa nove dodatne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati energetsko intenzivna podjetja, da so lahko upravičena do znižanega prispevka za spodbujanje obnovljivih virov energije (OVE) in soproizvodnje z visokim izkoristkom (SPTE). Dodatne pogoje določa 54. člen ZSROVE, ki določa, da so energetsko intenzivna podjetja upravičena do znižanja prispevka iz 16. člena ZSROVE pod pogoji, da:

  • izvajajo ukrepe iz energetskega pregleda na podlagi zakona, ki ureja učinkovito rabo energije;
  • izvajajo sistem upravljanja z energijo v skladu s standardom SIST EN ISO 50001 ali sistem upravljanja z okoljem v skladu s standardom SIST EN ISO 14001 ter je izveden minimalni pregled v skladu s Prilogo A, točko A.3 standarda SIST ISO 50002, ki se izvede vsaka štiri leta; ali
  • proizvajajo energijo iz obnovljivih virov energije.

Obstoječa uredba je v novem predlogu spremenjena tako, da je v tretjem odstavku 6. člena dodana nova tretja alineja, ki določa dodatne pogoje za upravičenost do olajšave na podlagi določb 54. člena ZSROVE. V predlogu nove uredbe so dodane še potrebne prehodne določbe v zvezi z izvajanjem postopkov v prehodnem obdobju do konca marca 2022, ko morajo upravičenci podati nove prijave za uvrstitev na seznam upravičencev do olajšave pred prenehanjem pravice na podlagi obstoječe uredbe in končne določbe za prenehanje uporabe obstoječe uredbe.

Ker gre za malenkostno dopolnitev obstoječe veljavne uredbe in se razen novega dodatnega pogoja za upravičenost do olajšave ni spremenilo nič bistvenega, je določen krajši rok javne obravnave. Cilj je, da se dopolnjena uredba sprejme čim prej, da se lahko zagotovi več časa upravičencem, ki še ne izpolnjujejo pogojev, da lahko izvedejo potrebne energetske preglede in zagotovijo izvajanje sistemov upravljanja z energijo ali okoljem ali si zagotovijo lastno proizvodnjo energije iz OVE.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog uredbe v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu za pripombe na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 30. 9. 2021. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti na  E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika