Novica

Javna obravnava Uredbe o podelitvi koncesije in načinu izvajanja GJS dejavnost sistemskega operaterja električne energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Energetskega zakona (EZ-1) objavilo predlog uredbe za javno obravnavo. Uredba ureja izvajanje gospodarske javne službe (GJS) ter določa predmet in pogoje za podelitev koncesije za izvajanje GJS dejavnosti sistemskega operaterja električne energije. Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 8. aprila 2015.

Koncesionar pridobi s podelitvijo koncesije izključno pravico izvajanja javne službe na celotnem ozemlju Republike Slovenije.

Z uveljavitvijo Energetskega zakona (EZ-1) je uveljavljena določba 550. člena, ki določa pravni okvir za sprejem koncesijskega akta za podelitev koncesije in ureditev načina izvajanja gospodarske javne službe (GJS) sistemskega operaterja električne energije.

Uredba ureja način izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja električne energije in sicer:

  • pravice in obveznosti izvajalca gospodarske javne službe;
  • organizacijsko in prostorsko zasnovo opravljanja gospodarske javne službe;
  • način in pogoje zagotavljanja storitev, ki sodijo v pristojnost izvajalca gospodarske javne službe;
  • pravice in obveznosti uporabnikov;
  • način financiranja gospodarske javne službe.

Uredba je tudi koncesijski akt za koncesijo za izvajanje dejavnosti sistemskega operaterja, s katerim se določajo način podelitve, predmet in pogoji koncesije ter nadzor nad njenim izvajanjem. Trajanje koncesijskega razmerja po uredbi je 50 let od sklenitve koncesijske pogodbe.

Predvideno je, da bo koncesijo še naprej izvajala družba ELES, d.o.o., zato je v predlogu uredbe predvidena neposredna podelitev koncesije.

Glede na sedanje stanje v predlogu uredbe niso predvidene bistvene spremembe, saj ureditev področja ostaja urejena enako kot doslej. Razlika je v tem, da so določbe o izvajanju GJS že vsebovane v krovnem zakonu (EZ-1) oziroma delegirane v sistemska obratovalna navodila za prenosno omrežje, do sedaj pa so bile urejene v uredbi o načinu izvajanja GJS sistemski operater.

Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe na predlog uredbe pošlje izključno na predpisanem obrazcu do vključno 8. 4. 2015.

Podrobnješe informacije


© 2012 - 2024 Portal Energetika