Novica

Javna obravnava Uredbe o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na OVE in SPTE z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog uredbe za javno obravnavo. Uredba določa pravila za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije (OVE) in proizvodnih naprav s soproizvodnjo toplote in električne energije (SPTE) z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo v državi.

Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog uredbe pošlje do 30. 10. 2021.

Z uveljavitvijo Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 121/21, v nadaljevanju: ZSROVE) je Uredba o pravilih za pripravo napovedi položaja proizvodnih naprav na obnovljive vire energije in s soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom na trgu z električno energijo (Ur. l. RS, št. 46/19) prenehala veljati, uporablja pa se do uveljavitve novih podzakonskih predpisov, izdanih na podlagi določil ZSROVE.

Besedilo predlagane uredbe ostaja enako kot trenutno veljavni uredbi, so pa vključene spremembe glede pravil iz Priloge I za določanje referenčne cene zemeljskega plina. Ministrstvo je pripravilo predlog nove uredbe na podlagi izredno spremenjenih dogajanj na trgu, ki se odražajo v precejšnjem dvigu cen električne energije in zemeljskega plina ter strukturnih spremembah tržnih produktov, zato sedanji model za napovedovanje cen ne odraža več objektivnega stanja na trgu.

S predlagano uredbo se bodo pravno konkretizirala zlasti določila ZSROVE iz drugega podpoglavja III. poglavja ZSROVE, ki opredeljujejo podpore za električno energijo iz proizvodnih naprav na obnovljive vire energije (v nadaljnjem besedilu: OVE) in proizvodnih naprav s soproizvodnjo toplote in električne energije (v nadaljnjem besedilu: SPTE).

Na podlagi izvedenih strokovnih podlag je bil pripravljen nov model za izračun referenčnih cen zemeljskega plina. Ključna sprememba modela je vpeljava kvartalnih produktov, ki glede na trenutne dinamične razmere bistveno bolj objektivno odražajo dejanske tržne cene od do sedaj uporabljenega letnega produkta. Predlagan nov model je robusten in bo tudi ob pričakovani umiritvi razmer in trenutnih anomalij na trgu v prihodnje bolj realno napovedoval tržne razmere in s tem ustrezno podlago za določitev višine podpor. Druga pomembna sprememba je časovna uskladitev napovedi za zemeljski plin s časom napovedi tržne cene električne energije. Z novim modelom se obe ceni določata v istem časovnem obdobju (do 25. oktobra tekočega leta), kar upravljalcem proizvodnih naprav omogoča hkratno sklepanje pogodb o nakupu zemeljskega plina ter prodaji električne energije, kar finančna tveganja podjetij bistveno zmanjšuje, ter omogoča posledično tudi nižje in bolj stabilne cene toplote za odjemalce.

Napovedi referenčnih cen se uporabljajo za tiste proizvodne naprave, ki so v podporno shemo vstopile še pred uveljavitvijo sprememb podporne sheme v letu 2016 (stara shema), kot tudi tiste, ki so vstopile v novo shemo po konkurenčnem postopku v skladu z Uredbo o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Ur. l. RS, št. 74/16, 74/20 in 121/21 – ZSROVE).

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog pravilnika v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 30. 10. 2021.

Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2021 Portal Energetika