Novica

Javna obravnava Uredbe o prostovoljnem zmanjšanju odjema plina

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v javno obravnavo posredovalo predlog uredbe, ki ureja način dokazovanja trajnega zmanjšanja porabe zemeljskega plina, obdobje upravičenosti do sorazmernega povračila in način izvajanja povračila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije ter v soproizvodnji z visokim izkoristkom.

Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 26. 5. 2023.

Z namenom obvladovanja kriznih razmer na področju delovanja elektroenergetskega in plinskega sistema ter oskrbe s toploto je bil sprejet Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo (ZUOKPOE).

V sklopu ukrepov za zmanjševanje uvozne odvisnosti je med drugim predvideno nagrajevanje tistih končnih odjemalcev, ki so se odločili za prostovoljno zmanjšanje odjema plina, dokazano zmanjšana poraba pa se odjemalcem povrne v obliki sorazmernega povračila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije ter v soproizvodnji z visokim izkoristkom (v nadaljevanju: prispevek OVE+SPTE) za plin, ki se zaračunava skladno z zakonom, ki ureja spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in uredbo, ki ureja način določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije.

Predlog Uredbe o prostovoljnem zmanjšanju odjema plina to izpeljuje na način, da podrobneje opredeljuje način dokazovanja oziroma ugotavljanja trajno zmanjšane porabe, obdobje upravičenosti do sorazmernega povračila prispevka, ter način izvajanja povračila prispevka OVE+SPTE. Konkretizira torej relevantne vsebine glede prostovoljnega zmanjšanja odjema plina, v skladu s katerim si odjemalci prizadevajo zmanjšati porabo tega energenta v obdobju od 1. oktobra 2022 do 31. marca 2023 za vsaj 15 % v primerjavi z njihovo povprečno porabo v obdobju od 1. oktobra do 31. marca v petih zaporednih letih pred začetkom tega ukrepa. Tisti končni odjemalci, glede katerih center za podpore ugotovi trajno zmanjšano porabo plina, bodo posledično upravičeni do sorazmernega povračila prispevka OVE+SPTE.

Sredstva za povračilo dela prispevka OVE+SPTE se zagotavljajo iz sredstev za podpore, ki jih upravlja center za podpore.

Ker je za gospodinjstva in negospodinjstva kot porabnike na distribucijskem sistemu ocena izračuna vračila prispevka minimalna, bo ukrep relevanten predvsem za večje industrijske odjemalce, to so porabniki na prenosnem sistemu.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog pravilnika v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mope@gov.si najkasneje do 26. 5. 2023. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnejše informacije

Vir: MOPE


© 2012 - 2023 Portal Energetika