Novica

Javna obravnava Uredbe o rudarski pravici za izkoriščanje tehničnega kamna – apnenec v občinah Divača in Postojna

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu (Ur. l. RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – GZ) objavilo predlog uredbe za javno objavo. Predlagana uredba je koncesijski akt, ki določa pogoje za podelitev in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje tehničnega kamna – apnenec v pridobivalnem prostoru Razdrto 2 v občinah Divača in Postojna. Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 5. 3. 2021.

Zainteresirana javnost lahko pripombe pošlje do 5. 3. 2021.

Pravna oseba CPK d.d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper, je na Ministrstvo za infrastrukturo podala vlogo za pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec, z namenom razširitve obstoječih pridobivalnih prostorov Razdrto in Razdrto – širitev, za katerega že ima pridobljeno rudarsko pravico.

Ministrstvo za infrastrukturo je v postopku priprave predloga uredbe (rudarskega koncesijskega akta) ugotovilo, da:

  • vlagatelj izpolnjuje pogoje za nosilca rudarske pravice za izkoriščanje;
  • vlagatelj izpolnjuje pogoj lastništva zemljišča, ki ga opredeljuje pridobivalni prostor,
  • predlagani pridobivalni prostor in njegova raba je v skladu z dokumenti urejanja prostora;
  • predlagani pridobivalni prostor izpolnjuje pogoje iz Državne rudarske strategije - Gospodarjenje z mineralnimi surovinami.

Predmet rudarske pravice je izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec v količini v količini 1.838.200 kubičnih metrov v raščenem stanju.

Pridobivalni prostor Razdrto 2 je nov pridobivalni prostor površinskega kopa (s površino 18,9743 hektara) s površinskim izkoriščanjem mineralne surovine v etažah z razstreljevanjem, ki obsega predčasno opuščena pridobivalna prostora Razdrto in Razdrto – širitev. Pridobivalni prostor Razdrto 2 sega v najglobljem delu do k. +610 m nadmorske višine.

Skladno z 34. členom Zakona o rudarstvu (ZRud-1) se koncesija za izkoriščanje mineralne surovine podeli brez javnega razpisa na podlagi prej izdanega rudarskega koncesijskega akta za določeni pridobivalni prostor pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje katerega od taksativno naštetih pogojev. V konkretnem primeru pravna oseba izpolnjuje pogoje iz 3. točke drugega odstavka 34.člena ZRud-1, z namero razširitve pridobivalnih prostorov Razdrto in Razdrto – širitev, za katera ima pridobljeno rudarsko pravico za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – apnenec za obdobje od 10. 12. 2001 do 10. 12. 2021 oziroma od 10. 7. 2002 do 10. 7. 2022, v globino ali na sosednje zemljišče in je zemljišče na katerem se namerava razširiti pridobivalni prostor, od zemljišč, na katerih izvaja rudarska dela drug nosilec rudarske pravice za raziskovanje ali izkoriščanje, oddaljeno najmanj 300 m.

Koncesija za izkoriščanje mineralne surovine se podeli za obdobje 21 let. Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje bo postal zavezanec za plačevanje rudarske koncesnine,

Po objavi uredbe (rudarskega koncesijskega akta) v Uradnem listu Republike Slovenije bo Ministrstvo za infrastrukturo pravni osebi izdalo odločbo o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje v skladu s 43. členom ZRud-1.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog uredbe v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 5. 3. 2021. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika