Novica

Javna obravnava Uredbe o rudarski pravici za izkoriščanje tehničnega kamna – dolomit v občini Škofja Loka

⇒ Rudarstvo ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi prvega odstavka 35. člena Zakona o rudarstvu (Ur. l. RS, št. 14/14 – uradno prečiščeno besedilo in 61/17 – GZ in 54/22) objavilo predlog uredbe za javno objavo. Predlagana uredba je koncesijski akt, ki določa pogoje za podelitev in izvajanje rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehničnega kamna – dolomit v pridobivalnem prostoru Visoko 2 v občini Škofja Loka.

Zainteresirana javnost lahko pripombe pošlje do 16. 1. 2023.

Pravna oseba DOLENC, storitve in trgovina, d.o.o., Podlubnik 135, 4220 Škofja Loka, je na Ministrstvo za infrastrukturo podala vlogo za pridobitev rudarske pravice za izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v pridobivalnem prostoru Visoko 2 v občini Škofja Loka.

Ministrstvo za infrastrukturo je v postopku priprave predloga uredbe (rudarskega koncesijskega akta) ugotovilo, da:

  • vlagatelj izpolnjuje pogoje za nosilca rudarske pravice za izkoriščanje;
  • za predlagani pridobivalni prostor še ni podeljena rudarska pravica za izkoriščanje iste mineralne surovine;
  • vlagatelj izpolnjuje pogoj, da ima za zemljišče, ki ga opredeljuje pridobivalni prostor, od lastnika v pisni obliki in overjeno, dano pravico izvajati rudarska dela;
  • ne obstaja obveznost sanacije nelegalnega kopa na podlagi inšpekcijske odločbe;
  • je predlagani pridobivalni prostor in njegova raba v skladu z dokumenti urejanja prostora;
  • predlagani pridobivalni prostor izpolnjuje pogoje iz Državne rudarske strategije - Gospodarjenje z mineralnimi surovinami.

Predmet rudarske pravice je izkoriščanje mineralne surovine tehnični kamen – dolomit v količini do 655.766 kubičnih metrov bilančnih zalog v raščenem stanju. Pridobivalni prostor Visoko 2 je nov pridobivalni prostor s skupno površino 4,4383 hektara, ki v najglobljem delu sega do nadmorske višine + 427 metrov.

Skladno z drugim odstavkom 34. člena Zakona o rudarstvu (ZRud-1) se koncesija za izkoriščanje mineralne surovine podeli brez javnega razpisa na podlagi prej izdanega rudarskega koncesijskega akta za določeni pridobivalni prostor pravni ali fizični osebi, ki izpolnjuje katerega od taksativno naštetih pogojev. V konkretnem primeru pravna oseba izpolnjuje pogoje iz 2. točke drugega odstavka 34. člena ZRud 1, saj ima za takšno zemljišče od lastnika, v pisni obliki in overjeno, dano pravico izvajati rudarska dela.

Koncesija za izkoriščanje mineralne surovine se podeli za obdobje 19 let., od česar je 16 let predvideno za izkoriščanje/proizvodnjo in 3 leta za zaključek sanacije pridobivalnega prostora.

Nosilec rudarske pravice za izkoriščanje bo postal zavezanec za plačevanje rudarske koncesnine.

Po objavi uredbe (rudarskega koncesijskega akta) v Uradnem listu Republike Slovenije bo Ministrstvo za infrastrukturo pravni osebi izdalo odločbo o izbiri nosilca rudarske pravice za izkoriščanje v skladu s 43. členom ZRud-1.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog uredbe v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 16. 1. 2023. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika