Novica

Javna obravnava Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi 314. in 315. člena Energetskega zakona (EZ-1) objavilo predlog uredbe za javno obravnavo. Uredba določa ukrepe za spodbujanje samooskrbe z električno energijo iz OVE, pogoje za priključitev naprave za samooskrbo z električno energijo iz OVE, varnostne zahteve, način obračunavanja oddane in prevzete električne energije ter administrativni postopek za priključitev naprave na notranjo inštalacijo stavbe. Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe posreduje do vključno 16. junija 2015.

Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe na predlog novele zakona pošlje do vključno 12. 6. 2015.

Obnovljivi viri energije imajo vedno večjo vlogo pri zadovoljevanju potreb človeštva po električni energiji, saj ne obremenjujejo okolja z emisijami prašnih delcev niti s CO2 in so neomejen vir energije. Energija sonca in vetra je dostopna praktično vsakemu državljanu. Razvoj energetike v svetu in Evropski uniji gre vedno bolj v smer razpršenih virov električne energije, samooskrbe z električno energijo in posledično razvojem pametnih omrežij. Do sedaj pasivni »mali porabniki« postajajo aktivni udeleženci v energetiki, saj se lahko samooskrbujejo z električno energijo in jo v nekaterih primerih tudi prodajajo na tržišču. V angleškem jezikovnem področju se že uporablja nov izraz t. i. prosumer = producer + comsumer.

Mehanizem samooskrbe z neto merjenjem je v različnih variantah uveljavljen že v mnogih državah EU (Belgija, Nizozemska, Danska, Italija, Ciper, Grčija, Madžarska, Latvija), uporabljajo ga skoraj vse zvezne države ZDA in Kanada. S predlagano Uredbo se tem državam pridružuje tudi Slovenija.

Bistvo samooskrbe z neto merjenjem, kot je določeno v predlogu te uredbe, je neto merjenje električne energije na letnem nivoju. Neto merjenje omogoča lastniku naprave za samooskrbo, da višek proizvedene električne energije posodi v omrežje (energija se porabi na lokalnem nivoju, v bližnjih stavbah) ter jo vzame iz omrežja, ko naprava ne proizvaja energije. Lastniki naprav za samooskrbo bodo tako za celo leto prejeli samo en račun za električno energijo, ki bo upošteval razliko med porabljeno in proizvedeno električno energijo. Če bo naprava za samooskrbo pravilno dimenzionirana, lastnik naprave praktično ne bo imel stroškov z električno energijo, saj jo bo na letni ravni proizvedel toliko, kot jo bo tudi porabil. V primeru viškov energije pa bo te brezplačno prevzel dobavitelj električne energije, s katerim ima lastnik naprave sklenjeno pogodbo o neto dobavi. Lastnik naprave bo moral še vedno plačevati stroške omrežnine, ki so vezani na odjemno mesto (obračunska moč).

Da se bo mehanizem uvajal postopoma, je postavljena letna kvota moči naprav, ki se bodo lahko priključile na ta način, in sicer 10 MVA. Poleg tega je omejena velikost / nazivna moč tudi same naprave na 11 kVA. V prihodnje bo sam mehanizem potrebno dopolniti tudi z možnostjo priključevanja hranilnikov električne energije.

Ker se naprava za samooskrbo priključi na notranjo inštalacijo stavbe, se obstoječe merilno mesto stavbe ne spreminja. Edina sprememba, ki je potrebna, je zamenjava obstoječega števca z novim dvosmernim, ki omogoča tudi daljinsko odčitavanje. Zato se v veliki meri tudi poenostavi administrativni postopek. Lastnik naprave bo moral zaprositi za dopolnitev / spremembo obstoječega soglasja za priključitev in skleniti z dobaviteljem pogodbo o neto dobavi. Po priključitvi naprave, pa bo potrebno izpolniti obrazec z osnovnimi podatki o lokaciji naprave in njenih tehničnih karakteristikah (v Prilogi III predloga Uredbe) ter ga posredovati distribucijskemu operaterju.

Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe na predlog uredbe pošlje izključno na predpisanem obrazcu do vključno 16. 6. 2015.

Podrobnješe informacije


© 2012 - 2024 Portal Energetika