Novica

Javna obravnava Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog uredbe za javno obravnavo, s katero se usklajuje področje samooskrbe z električno energijo z novim Zakonom o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE). Nova uredba prinaša nov obračun omrežnine in dajatev in ukinja koncept netiranja prevzetih in oddanih količin v omrežje za naprave, ki vstopijo v sistem samooskrbe v letu 2024. Nova ureditev za naprave za samooskrbo, katerih priključna moč ne presega 50 kW, omogoča priključevanje po poenostavljenem postopku. Novost je tudi možnost pridobitve naložbene pomoči, ki jo bo dodeljeval center za podpore.

Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog uredbe pošlje do 20. 11. 2021.

Ukrep samooskrbe z električno energijo iz obnovljih virov energije (OVE) se izvaja že od leta 2016 in sicer na podlagi 315.a člena Energetskega zakona (Ur. l. RS, št. 60/19 – UPB, s sprem., EZ-1) in na njegovi podlagi izdane Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 17/19 in 197/20). Področje samooskrbe je bilo zaradi prenosa Direktive OVE na novo celovito urejeno z Zakonom o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 121/21, ZSROVE), potrebno pa je sprejeti še predlagano novo uredbo o samooskrbi, ki je posredovana v javno obravnavo.

Uredba določa ukrep spodbujanja rabe električne energije, pridobljene iz obnovljivih virov energije z napravo za samooskrbo, podrobnejše pogoje za posamezne vrste samooskrbe, način obračuna električne energije in dajatev za končne odjemalce s samooskrbo, podrobnejše pogoje za dodelitev naložbene pomoči, pogoje za priključitev naprave za samooskrbo, vsebino in poročanje ter spremljanje izvajanja ukrepa.

Predlog nove ureditve ohranja osnovni koncept individualne in skupnostne samooskrbe in ga nadgrajuje, saj za končne odjemalce s samooskrbo po novem:

  • določa oprostitev plačila prispevka za povečanje energetske učinkovitosti in oprostitev plačila prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji energije  v SPTE in iz OVE (delno ali v celoti, odvisno od primera),
  • omogoča pridobitev potrdil o izvoru in podpor za proizvodnjo električne energije iz OVE po ZSROVE,
  • omogoča vstop v sistem samooskrbe vsem končnim odjemalcem, ki so priključeni na distribucijsko omrežje v RS (do sedaj je bila samooskrba omejena le na gospodinjske in male poslovne odjemalce),
  • omogoča naložbeno pomoč, ki jo bo dodeljeval center za podpore,
  • podrobneje ureja možnost vložitve enostavne vloge za priključitev.

Najpomembnejša razlika napram obstoječemu sistemu samooskrbe po EZ-1 je način obračuna omrežnine in dajatev. Glavna prednost koncepta samooskrbe po EZ-1 je v tem, da se količina električne energije prevzete iz omrežja in oddane v omrežje kompenzirata – to pomeni, da odjemalec s samooskrbo na koncu obračunskega obdobja (ki je praviloma koledarsko leto), plača samo razliko, če je prevzel več kot je oddal v omrežje. Če pa je prevzel manj kot je oddal v omrežje ne plača ničesar (razen dajatev, ki niso vezane na količino prevzete električne energije, ampak na moč in se plačajo v vsakem primeru). Ne glede na to, da EU zakonodaja spodbuja samooskrbo, pa omenjeni koncept netiranja po EZ-1 ni skladen z EU predpisi, ki ne dovoljujejo več koncepta netiranja za tiste, ki vstopijo v sistem samooskrbe po 31. 12. 2023, zato je obračun po novem sistemu samooskrbe iz ZSROVE zastavljen na način, kot ga določa Direktiva 2018/2001 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (torej brez netiranja prevzetih in oddanih količin električne energije).

Za odjemalce, ki so že v sistemu samooskrbe po EZ-1 in za tiste, ki bodo do vključno 31. 12. 2023 registrirani kot končni odjemalci s samooskrbo, bo sistem netiranja po EZ-1 veljal še naprej, vse dokler uporabljajo napravo za samooskrbo, za katero je bilo izdano soglasje za priključitev, na podlagi katerega so bili registrirani. Za take odjemalce se ZSROVE in predlog uredbe ne bosta uporabljala, z izjemo poglavja o enostavnem priključevanju naprav za samooskrbo (to velja za vse). Obstoječi odjemalci s samooskrbo se lahko še vedno odločijo za prehod iz starega (po EZ-1) v novi sistem (po ZSROVE), v kolikor bo slednji za njih ugodnejši.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog uredbe v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu za pripombe na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 20. 11. 2021. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika