Novica

Javna obravnava Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog sprememb in dopolnitev Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom. S predlagano spremembo se v izračun spremenljivega dela referenčnih stroškov vključujejo stroški za nakup emisijskih kuponov. Dodatno se za podjetja, ki so se zaradi epidemije COVID-19 v obdobju med 1. 1. 2020 in 30. 6. 2021 znašla v težavah, vključuje izjema glede možnosti pridobitve podpor.

Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog uredbe pošlje do 29. 1. 2021.

Predlog spremembe v veljavni Uredbi o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 74/16 in 74/20) dopolnjuje 17., 24. in 25. člen.

Predlog uredbe predvideva, da mora upravljalcu proizvodne naprave SPTE, ki je vključen v sistem Skupnosti za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja, Center za podpore do 15. marca izplačati letni poračun stroškov za nakup potrebnih emisijskih kuponov, pri čemer upošteva letno količino proizvedene električne energije v preteklem letu, za katero je proizvodna naprava SPTE prejela podporo, ter povprečno ceno emisijskih kuponov (PCEK) za preteklo leto, ki jo skladno s petim odstavkom 19. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Ur. l. RS, št. 48/18), Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) vsako leto do 28. februarja objavi na svoji spletni strani. Izpostavljena sprememba velja za tiste proizvodne naprave, ki so vključene v trgovalno shemo ETS. Vštevanje spremenljivega dela referenčnih stroškov zaradi nakupov emisijskih kuponov se bo opravilo prvič v letu 2021, pri čemer bodo upoštevni relevantni podatki iz preteklega leta. Lastniki proizvodne naprave, ki so vključene v trgovalno shemo ETS, bodo morali izkazati svoje upravičenje na podlagi verodostojnih listin, ki jih bo v postopku predložitve zahtevala agencija.

Predlog uredbe prav tako razširja obseg upravičencev do podpore na tista podjetja, ki 31. decembra 2019 niso bila v težavah, vendar pa so se znašla v težavah v obdobju med 1. januarjem 2020 in 30. junijem 2021 zaradi epidemije COVID-19. Pravne podlage za navedeno spremembo slonijo na Uredbi Komisije (EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) št.1407/2013 glede podaljšanja in o spremembi Uredbe (EU) št. 651/014 glede podaljšanja in ustreznih prilagoditev (Ur. l. EU št. 215, z dne 7. 7. 2020, str. 3–6). Evropska Komisija je glede na gospodarske in finančne posledice izbruha COVID-19 sprejela relevantno spremembo Uredbe (EU) št. 651/2014 z dne 17. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (Ur. l. EU, št. 187, z dne 26. 6. 2014, str. 1–78), tem pravnim možnostim pa s ciljem pomoči gospodarstvu sledi tudi predlog spremebe in dopolnitve uredbe.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog uredbe v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 29. 1. 2021. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika