Novica

Javna obravnava Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog uredbe za javno obravnavo, s katero se odpravljajo administrativne ovire za oblikovanje skupnostne samooskrbe in poenostavlja postopek priključevanja naprav za samooskrbo na omrežje. Predlagane spremembe omogočajo uresničevanje zastavljenih ciljev na področju OVE, ki so opredeljeni v sprejetem Nacionalnem energetskem in podnebnem načrtu.

Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog uredbe pošlje do 4. 11. 2020.

S predlagano spremembo in dopolnitvijo Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 17/2019) se v skladu Energetskim zakonom nadaljuje spodbujanje rabe obnovljivih virov energije (v nadaljevanju: OVE) z namenom povečanja deleža OVE v rabi bruto končne energije v Sloveniji.

Z obstoječo uredbo o samooskrbi so implementirale napredne rešitve za spodbujanje samooskrbe, predvsem na področju individualne samooskrbe. Podatki iz leta 2019 kažejo naraščanje moči naprav za samooskrbo zaradi večje uporabe električne energije za ogrevanje stavb s toplotnimi črpalkami, v zadnjem času narašča tudi interes rabe individualne samooskrbe za polnjenje električnih vozil na domu.

Ker so se v praksi predvsem pri uvajanju "skupnostne samooskrbe" (skupinske samooskrbe in skupnosti OVE) pokazale določene pomanjkljivosti, je ministrstvo, pristojno za energijo, z namenom okrepitve investicij v projekte skupnostne samooskrbe, pripravilo predlog sprememb in dopolnitev uredbe, ki bo poenostavil postopek priključevanja teh naprav na omrežje.

Pozitivni učinki predloga sprememb in dopolnitev uredbe o samooskrbi so:

  • fleksibilnejši pogodbeni odnosi – člani skupnostne samooskrbe bodo lahko prosto vstopali in izstopali v skupnostno samooskrbo,
  • večji delež OVE, bolj izkoriščen potencial omrežja in stavbe, na kateri bo naprava postavljena,
  • razvoj novih produktov in storitev – lastnik naprave za samooskrbo bo lahko namestil napravo glede na maksimalne tehnične zmogljivosti omrežja in stavbe in šele po namestitvi spodbujal odjemalce k povezovanju v skupnostno samooskrbo.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog uredbe v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu za pripombe na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 4. 11. 2020. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MZI

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika