Novica

Javna obravnava Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi 10. člena Zakona o učinkoviti rabi energije (ZURE) objavilo predlog dopolnitve uredbe za javno obravnavo. Predlog uredbe sledi novim ciljem iz področja energetke učinkovitosti iz sprejetega Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta, ki predvideva postopno povišanje prispevka na rabo energije za povečanje energetske učinkovitosti.

Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog uredbe pošlje do 25. 6. 2021.

S prispevkom za energetsko učinkovitost (v nadaljevanju: prispevek URE) se zagotavljajo sredstva za izvajanje programa Eko sklada za izboljšanje energetske učinkovitosti za dodeljevanje finančnih spodbud po Zakonu o energetski učinkovitosti (ZURE). Prispevek URE se plačuje za daljinsko toploto, električno energijo ter trdna, tekoča in plinasta goriva. Uredba o zagotavljanju prihrankov energije (Uradni list RS, št. 96/14 in 158/20 – ZURE) med drugim določa višino prispevka URE, ki ga plačujejo končni odjemalci na prodajno enoto za posamezno vrsto energije.

Na podlagi sprejetega ZURE je potrebno z zakonom uskladiti podrejene podzakonske akte, med drugim tudi zadevno uredbo.

Predlog dopolnitve uredbe zasleduje izpolnjevanje zahtev Direktive 2012/27/EU glede zahtevanih prihrankov energije na letnem nivoju za možnost doseganja ciljev energetske učinkovitosti na nivoju države. Za izpolnitev zahtev je potrebno spodbuditi investicije v ukrepe učinkovite rabe energije v zadostnem obsegu. Zaradi povečanih potreb po sredstvih za pospešitev izvajanja spodbud Eko sklada za naložbe učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, predvsem ukrepov dodeljevanja spodbud za energetske prenove stavb in nakup električnih vozil, predlog uredbe predvideva postopen dvig višine prispevka URE, ki ga plačujejo končni odjemalci električne energije, zemeljskega plina in toplote iz omrežja ter končni odjemalci trdnih, tekočih in plinastih goriv.

Prvi dvig prispevka URE v višini 50 % glede na trenutno višino prispevka URE je načrtovan z oktobrom 2021 in bi veljal do konca leta 2023, nadaljnje 50 % povišanje je predvideno v letu 2024, zadnji 50 % dvig pa bi veljal od leta 2026 dalje.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog uredbe v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu za pripombe na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 25. 6. 2021. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika