Novica

Javna obravnava Uredbe o ukrepih in postopkih za uvedbo in povezljivost naprednih merilnih sistemov električne energije v okviru GJS dejavnost distribucijskega operaterja električne energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je na podlagi Energetskega zakona (EZ-1) objavilo nov predlog uredbe za javno obravnavo. Uredba predpisuje ukrepe in postopke za zagotovitev uvedbe in povezljivosti naprednega merilnega sistema električne energije na območju Republike Slovenije. Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 27. marca 2015.

Rok za prijavo na razpis je 10. april 2015.

EZ-1 v prvem odstavku 49. člena določa, da mora distribucijski operater gospodinjskim odjemalcem in drugim uporabnikom sistema zagotoviti uvajanje naprednih merilnih sistemov, ki spodbujajo dejavno sodelovanje odjemalcev na trgu elektrike, omogočajo obračunavanje po dejanski porabi, uporabo novih načinov obračunavanja, ki so prilagojeni ponudbi in povpraševanju na trgu, ter izvajanje storitev s strani ponudnikov na trgu.

Predlagana uredba določa:

  • način uvedbe naprednega merilnega sistema električne energije v Republiki Sloveniji,
  • naloge in obveznosti distribucijskega operaterja električne energije in drugih udeležencev v procesu uvajanja tega naprednega merilnega sistema,
  • tehnične zahteve in funkcionalnosti naprednega merilnega sistema,
  • vlogo in naloge distribucijskega operaterja in drugih udeležencev pri obratovanju naprednega merilnega sistema,
  • obveznosti teh udeležencev v zvezi z ravnanjem s podatki naprednega merilnega sistema
  • prekrške za kršitve te uredbe.

Predlog uredbe je bil v javni obravnavi v januarju 2015. Ker nov predlog bistveno spreminja nekatera določila, jo dajemo v ponovno javno obravnavo.


Uredba je spremenjena v delu, ki je predvidel uvedbo konzorcija za izvedbo skupnega naročila pametnih števcev. Konzorcij ni več zapisan v uredbi, temveč je to prepuščeno podjetjem, ob tem, da je cena pametnih števcev zamejena in je predvideno, da strošek nad zamejeno ceno ni upravičen strošek izvajanja gospodarske javne službe distribucijskega operaterja.


V novem predlogu uredbe so izpuščene tudi določbe, ki so opredeljevale posamezne tehnične rešitve povezovanja pametnih števcev.

Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe na danes objavljen predlog uredbe pošlje izključno na predpisanem obrazcu do vključno 27. 3. 2015.

 

Podrobnješe informacije

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika