Novica

Javna obravnava Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je v javno obravnavo posredovalo predlog Zakona o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu, s katerem se v okviru svežnja »Pripravljeni na 55« naslavljajo rešitve, ki jih zahteva nova evropska uredba o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva v prometu.

Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe pošlje do vključno 20. 10. 2022.

Prometni sektor je eden največjih povzročiteljev emisij toplogrednih plinov in onesnaževal v okolju, obenem pa prispeva znaten delež h končni rabi energije. Evropski zeleni dogovor in zakonodajni sveženj »Pripravljeni na 55« zahtevata odločno ukrepanje držav članic s ciljem zamejitve in zmanjšanja emisij iz prometnega sektorja, med drugim s prehodom na alternativne energente, zlasti elektriko.

V ta namen Slovenija potrebuje celovito zakonodajo, ki bo sistematično uredila področje vzpostavljanja infrastrukture za alternativna goriva v prometu in uvedla mehanizme za spodbujanje prehoda na alternativna goriva.

Novi zakon bo medsektorske narave in bo povezoval področji prometa in energije. S tem zakonom bo določen pravni okvir za vzpostavitev, razvoj, širitev in varno uporabo interoperabilne in uporabnikom prijazne polnilne in oskrbovalne infrastrukture za alternativna goriva v prometu za cestni, zračni in pomorski promet ter tri vrste energentov, tj. električno energijo, vodik in zemeljski plin.

Predlog zakona:

  • določa pravila za načrtovanje nacionalnega okvira politike za razvoj infrastrukture za alternativna goriva v prometu,
  • določa obvezne cilje za vzpostavitev zadostne infrastrukture za alternativna goriva v prometu,
  • določa ukrepe za spodbujanje prehoda na alternativna goriva za cestna vozila, mirujoče zrakoplove in plovila ter vire in načine njihovega financiranja,
  • ureja vzpostavitev in delovanje gospodarske javne službe vzpostavitve in upravljanja polnilnih parkov skupne izhodne moči 300 kW in več,
  • ureja obveznosti upravljavcev polnilnih in oskrbovalnih mest, tehnične zahteve v zvezi z vzpostavljanjem, delovanjem in vzdrževanjem infrastrukture za alternativa goriva v prometu in zahteve v zvezi z informacijami za uporabnike,
  • ureja način in postopke za registracijo infrastrukture za alternativna goriva v prometu in vodenje evidenc ter
  • ureja vzpostavitev in delovanje Centra za spodbujanje prehoda na alternativna goriva v prometu.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog zakona v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 20. 10. 2022. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika