Novica

Javna obravnava Zakona o oskrbi s toploto

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog zakona za javno obravnavo. Nov zakon ureja pogoje za zagotavljanje oskrbe s toploto iz distribucijskega sistema in plini iz distribucijskega sistema, ki ni povezan s prenosnim ali drugim distribucijskim sistemom plina v Republiki Sloveniji.

Javna obravnava zakona bo potekala do 1. 9. 2021.

Predlog novega zakona je nastal na podlagi Analize nadomestitve veljavnega Energetskega zakona in prenosa paketa EU predpisov „Čista energija za vse evropejce“ v okviru tehnične pomoči pri prenosu navedenega zakonodajnega paketa. Predlog zakona temelji na dosedanji ureditvi oskrbe s toploto in drugimi energetskimi plini iz EZ-1 in zato večinoma tudi prenaša vsebinsko enake določbe.

Obstoječa zakonska ureditev je s predlogom zakona dopolnjena glede posameznih vsebin, za katere se je izkazalo, da so pomanjkljivo urejene ali potrebujejo nadgradnjo in prilagoditev glede na izkušnje in nove cilje na področju energetike. Zakon pokriva področje distribucije toplote in plinov iz distribucijskih sistemov, ki niso povezani s katerim od prenosnih sistemov (torej so lokalni izolirani distribucijski sistemi) in zato predstavljajo naravni monopol tudi v primeru prodaje samega energenta. Glede na predvidene ukrepe za dosego podnebnih in energetskih ciljev iz NEPN lahko pričakujemo še več (manjših) sistemov daljinskega ogrevanja v prihodnje, predvsem pa prenove obstoječih sistemov v bolj učinkovite in moderne.

Predlogi v osnutku zakona poskušajo ujeti ravnotežje med varovanjem odjemalca v odnosu do monopolnega dobavitelja in dovolj svobode pri oblikovanju poslovnega modela distributerja toplote za ekonomsko vzdržno in tehnično moderno distribucijo.

Zakon tako s spremenjenim kriterijem širi možnost izbire občine za tržno distribucijo kot obliko izvajanja distribucije toplote. Zakon predlaga izločitev distribucije pare iz regulacije cene, kot je to že v veljavi za daljinsko hlajenje, saj je odjemalcev na teh sistemih relativno malo in je pogajalska moč obeh strani izenačena.

Zakon predlaga dvig kriterija za obvezno regulacijo cene toplote, pri čemer pa dopušča manjšim sistemom, da še naprej določajo ceno toplote v skladu z metodologijo in soglasjem agencije na izhodiščno ceno.

Metoda regulacije na osnovi pričakovanih stroškov in izhodiščne cene zaradi enosmerne regulacije ne upošteva posebej donosa distributerja. Če bi želeli v regulacijo cene vključiti donos, bi se metoda pričakovano bistveno razširila in bi za manjše sisteme in za agencijo postala nevzdržna. Zakon zato predlaga možnost dodatka k ceni tarifne postavke, ki jo na osnovi soglasja koncedenta določi distributer. Na ta način se nadomesti regulacija donosa in se lahko še naprej ohrani enotna regulacija stroškov izvajanja gospodarske javne službe za vse distributerje toplote ter hkrati omogoči distributerjem da povišajo končno ceno toplote za odjemalca in si s tem zagotovijo dodatne prihodke za pričakovane investicije.

Končno ceno toplote bo tako kljub regulaciji upravičenih stroškov skozi preračun izhodiščne cene možno v soglasju s koncedentom prilagajati lokalnim potrebam in značilnostim energetske oskrbe, tako z dodatkom za dvig cene kot z znižanjem končne cene s subvencijo (trenutno npr. v Velenju). Oboje bo prikazano tudi na računu.

Zakon vzporedno z distribucijo toplote, kot do sedaj, ureja tudi distribucijo (energetskih) plinov iz lokalnih nepovezanih omrežij, saj je zaradi značilnosti distribucije sistem urejanja podoben. Pri tem se cena plina določa prosto.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog zakona v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 1. 9. 2021. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2021 Portal Energetika