Novica

Javna obravnava Zakona o oskrbi z električno energijo

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog zakona, čigar namen je zagotoviti konkurenčno, varno, zanesljivo in dostopno oskrbo z električno energijo ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja in vzpostaviti celovite konkurenčne, prožne, pravične in pregledne trge električne energije.

Javna obravnava bo potekala do 12. 11. 2020.

Namen zakona o oskrbi z električno energijo (ZOEE) je uskladitev nacionalnega pravnega reda s pravom EU. S predlogom zakona se v slovenski pravni red prenašajo zakonodajni akti t.i. paketa "Čista energija za vse Evropejce", ki se nanašajo na delovanje trga z električno energijo (Direktiva 2019/944/EU o skupnih pravilih notranjega trga električne energije) in 17. člen Direktive (EU) 2018/2001/EU o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov. Zakon ureja način izvajanja Uredbe (EU) 2019/941 o pripravljenosti na tveganja v sektorju električne energije; Uredbe (EU) 2019/943 o notranjem trgu električne energije in Uredbe (EU) 2018/1999 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov.

Predlog zakona določa pravila delovanja trga z električno energijo, proizvodnje, prenosa, distribucije, shranjevanje in dobave električne energije, skupaj z določbami za varstvo končnih odjemalcev, načine in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb na področju prenosa in distribucije električne energije ter trga z električno energijo, načela in ukrepe za doseganje zanesljive oskrbe z električno energijo, ureja ukrepe za preprečevanje energetske revščine in druga vprašanja oskrbe z električno energijo.

Zakon nekatera področja ne spreminja:

  • ohranja se sedanja ureditev gospodarskih javnih služb na področju prenosa, distribucije in operaterja trga,
  • ohranja se osnovna ureditev trga z električno energijo, zasilna in nujna oskrba.

Popolnoma na novo pa se skladno z EU pravom urejajo naslednja področja:

  • storitve agregiranja,
  • pravice končnih odjemalcev,
  • napredno merjenje,
  • uvajajo se aktivni odjemalci in energetske skupnosti,
  • definira se energetska revščina,
  • ureja se lastništvo in upravljanje shranjevalnikov energije,
  • obveznosti glede sistemskih storitev.
  • energetski regulator dobiva več pristojnosti.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog zakona v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 12. 11. 2020. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika