thesis help will writing service powerpoint 2007 templates research papers of mechanical engineering how to write application for phd how to write an autobiography essay essay proofreader online minnesota homework help

Novica

Javna obravnava Zakona o oskrbi z električno energijo

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog zakona, čigar namen je zagotoviti konkurenčno, varno, zanesljivo in dostopno oskrbo z električno energijo ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja in vzpostaviti celovite konkurenčne, prožne, pravične in pregledne trge električne energije.

Javna obravnava bo potekala do 12. 11. 2020.

Namen zakona o oskrbi z električno energijo (ZOEE) je uskladitev nacionalnega pravnega reda s pravom EU. S predlogom zakona se v slovenski pravni red prenašajo zakonodajni akti t.i. paketa "Čista energija za vse Evropejce", ki se nanašajo na delovanje trga z električno energijo (Direktiva 2019/944/EU o skupnih pravilih notranjega trga električne energije) in 17. člen Direktive (EU) 2018/2001/EU o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov. Zakon ureja način izvajanja Uredbe (EU) 2019/941 o pripravljenosti na tveganja v sektorju električne energije; Uredbe (EU) 2019/943 o notranjem trgu električne energije in Uredbe (EU) 2018/1999 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov.

Predlog zakona določa pravila delovanja trga z električno energijo, proizvodnje, prenosa, distribucije, shranjevanje in dobave električne energije, skupaj z določbami za varstvo končnih odjemalcev, načine in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb na področju prenosa in distribucije električne energije ter trga z električno energijo, načela in ukrepe za doseganje zanesljive oskrbe z električno energijo, ureja ukrepe za preprečevanje energetske revščine in druga vprašanja oskrbe z električno energijo.

Zakon nekatera področja ne spreminja:

  • ohranja se sedanja ureditev gospodarskih javnih služb na področju prenosa, distribucije in operaterja trga,
  • ohranja se osnovna ureditev trga z električno energijo, zasilna in nujna oskrba.

Popolnoma na novo pa se skladno z EU pravom urejajo naslednja področja:

  • storitve agregiranja,
  • pravice končnih odjemalcev,
  • napredno merjenje,
  • uvajajo se aktivni odjemalci in energetske skupnosti,
  • definira se energetska revščina,
  • ureja se lastništvo in upravljanje shranjevalnikov energije,
  • obveznosti glede sistemskih storitev.
  • energetski regulator dobiva več pristojnosti.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog zakona v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 12. 11. 2020. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2020 Portal Energetika