managed service provider business plan essay writers online uk write my essay cheap online chemistry help sparknotes all but dissertation resume how to write an autobiography essay custom essay discount code literature review on buyer behaviour need help with narrative essay assignments discovery education

Novica

Javna obravnava Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog zakona za javno obravnavo. Zakon pokriva področje obnovljivih virov energije, prilagaja pa se tudi novim določilom za uskladitev nacionalnega pravnega reda s pravom EU.

Javna obravnava bo potekala do 13. 12. 2020.

Namen Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZOVE) je uskladitev nacionalnega pravnega reda s pravom EU. S predlogom zakona se v slovenski pravni red prenašajo zakonodajni akti t.i. paketa "Čista energija za vse Evropejce", ki se nanašajo na spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije (Direktiva (EU) 2018/2001 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov) in potrdila o izvoru energije iz soproizvodnje z visokim izkoristkom ter o spodbujanju električne energije iz soproizvodnje z visokim izkoristkom (del Direktive 2012/27/ES o energetski učinkovitosti).

Predlog zakona vsebinsko ureja izvajanje politike države in občin na področju rabe obnovljivih virov energije (v nadaljevanju: OVE), določa zavezujoč cilj za delež energije iz OVE v bruto končni porabi v Republiki Sloveniji ter ukrepe za doseganje tega cilja in načine njihovega financiranja (vključno z mednarodnim sodelovanjem in pravili o finančni podpori za spodbujanje energije iz OVE in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom), potrdila o izvoru energije, samooskrbo z električno energijo iz OVE, uporabo energije iz OVE v sektorju ogrevanja in hlajenja ter v sektorju prometa, upravne postopke ter informiranje in usposabljanje inštalaterjev.

Nekatere določbe so enake določbam v trenutno veljavnem Energetskem zakonu, nekatere pa so spremenjene ali dodane z namenom prenosa evropske zakonodaje v slovenski pravni red.

Bistvene vsebine predloga zakona se nanašajo na:

  • zavezujoč cilj deleža OVE v bruto končni porabi energije se določa z NEPN (vsakoletni delež od leta 2021 dalje ne sme biti nižji od izhodiščnega deleža 25 %);
  • deklaracije za proizvodne naprave in potrdila o izvoru energije iz OVE in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom (v nadaljevanju: SPTE);
  • širitev obstoječih podpor za proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE tudi za naprave, ki izkoriščajo OVE za proizvodnjo plinastih goriv (vključno z vodikom), toplote za učinkovito ogrevanje in hlajenje ter pogonskih tekočih in plinastih biogoriv;
  • izvajanje nalog centra za podpore, ki je v javnem interesu in se izvaja kot obvezna gospodarska javna služba na podlagi koncesije Vlade RS preko gospodarske družbe v 100 % lasti države;
  • mehanizem mednarodnega sodelovanja iz naslova statističnih prenosov energije iz OVE in način zagotavljanja sredstev za statistične prenose za uspešnejše doseganje zahtevanega deleža energije iz OVE;
  • obračunavanje omrežnine, prispevkov in drugih dajatev v režimu samooskrbe z električno energije iz OVE, priključevanje naprav za samooskrbo ter ustanavljanje skupnosti na področju energije iz OVE;
  • spodbujanje rabe OVE (sončne elekrarne in toplotne črpalke) v prostorskem načrtovanju in pogoje za skrajšanje postopkov za izdajo dovoljenj in soglasij za postavitev, priključitev in obratovanje proizvodnih naprav iz OVE ter ustanovitev kontaktne točke za pomoč strankam v upravnih in drugih postopkih pri postavitvi in obratovanju proizvodnih naprav na OVE;
  • vključevanje energije iz OVE za ogrevanje in hlajenje z ukrepi za povečanje deleža energije iz OVE v tem sektorju: omejevanje uporabe posameznih energentov na fosilno gorivo (kurilno olje, premog) in elektrike za ogrevanje; znižanje prispevka OVE za energetsko intenzivna podjetja in obveznosti distributerjev toplote za sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja;
  • doseganje obveznega minimalnega deleža OVE za uporabo v prometu s strani dobaviteljev goriv (tudi naprednih pogonskih biogoriv in bioplina) in zagotavljanje pravočasnega in točnega poročanja podatkov  s strani dobaviteljev v podatkovno zbirko EU;
  • izvajanje inšpekcijskega nadzora in prekrške.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog zakona v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 13. 12. 2020. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2020 Portal Energetika