Novica

Javna obravnava Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog zakona za javno obravnavo. Zakon pokriva področje obnovljivih virov energije, prilagaja pa se tudi novim določilom za uskladitev nacionalnega pravnega reda s pravom EU.

Javna obravnava bo potekala do 13. 12. 2020.

Namen Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZOVE) je uskladitev nacionalnega pravnega reda s pravom EU. S predlogom zakona se v slovenski pravni red prenašajo zakonodajni akti t.i. paketa "Čista energija za vse Evropejce", ki se nanašajo na spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije (Direktiva (EU) 2018/2001 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov) in potrdila o izvoru energije iz soproizvodnje z visokim izkoristkom ter o spodbujanju električne energije iz soproizvodnje z visokim izkoristkom (del Direktive 2012/27/ES o energetski učinkovitosti).

Predlog zakona vsebinsko ureja izvajanje politike države in občin na področju rabe obnovljivih virov energije (v nadaljevanju: OVE), določa zavezujoč cilj za delež energije iz OVE v bruto končni porabi v Republiki Sloveniji ter ukrepe za doseganje tega cilja in načine njihovega financiranja (vključno z mednarodnim sodelovanjem in pravili o finančni podpori za spodbujanje energije iz OVE in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom), potrdila o izvoru energije, samooskrbo z električno energijo iz OVE, uporabo energije iz OVE v sektorju ogrevanja in hlajenja ter v sektorju prometa, upravne postopke ter informiranje in usposabljanje inštalaterjev.

Nekatere določbe so enake določbam v trenutno veljavnem Energetskem zakonu, nekatere pa so spremenjene ali dodane z namenom prenosa evropske zakonodaje v slovenski pravni red.

Bistvene vsebine predloga zakona se nanašajo na:

  • zavezujoč cilj deleža OVE v bruto končni porabi energije se določa z NEPN (vsakoletni delež od leta 2021 dalje ne sme biti nižji od izhodiščnega deleža 25 %);
  • deklaracije za proizvodne naprave in potrdila o izvoru energije iz OVE in iz soproizvodnje z visokim izkoristkom (v nadaljevanju: SPTE);
  • širitev obstoječih podpor za proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE tudi za naprave, ki izkoriščajo OVE za proizvodnjo plinastih goriv (vključno z vodikom), toplote za učinkovito ogrevanje in hlajenje ter pogonskih tekočih in plinastih biogoriv;
  • izvajanje nalog centra za podpore, ki je v javnem interesu in se izvaja kot obvezna gospodarska javna služba na podlagi koncesije Vlade RS preko gospodarske družbe v 100 % lasti države;
  • mehanizem mednarodnega sodelovanja iz naslova statističnih prenosov energije iz OVE in način zagotavljanja sredstev za statistične prenose za uspešnejše doseganje zahtevanega deleža energije iz OVE;
  • obračunavanje omrežnine, prispevkov in drugih dajatev v režimu samooskrbe z električno energije iz OVE, priključevanje naprav za samooskrbo ter ustanavljanje skupnosti na področju energije iz OVE;
  • spodbujanje rabe OVE (sončne elekrarne in toplotne črpalke) v prostorskem načrtovanju in pogoje za skrajšanje postopkov za izdajo dovoljenj in soglasij za postavitev, priključitev in obratovanje proizvodnih naprav iz OVE ter ustanovitev kontaktne točke za pomoč strankam v upravnih in drugih postopkih pri postavitvi in obratovanju proizvodnih naprav na OVE;
  • vključevanje energije iz OVE za ogrevanje in hlajenje z ukrepi za povečanje deleža energije iz OVE v tem sektorju: omejevanje uporabe posameznih energentov na fosilno gorivo (kurilno olje, premog) in elektrike za ogrevanje; znižanje prispevka OVE za energetsko intenzivna podjetja in obveznosti distributerjev toplote za sisteme daljinskega ogrevanja in hlajenja;
  • doseganje obveznega minimalnega deleža OVE za uporabo v prometu s strani dobaviteljev goriv (tudi naprednih pogonskih biogoriv in bioplina) in zagotavljanje pravočasnega in točnega poročanja podatkov  s strani dobaviteljev v podatkovno zbirko EU;
  • izvajanje inšpekcijskega nadzora in prekrške.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog zakona v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 13. 12. 2020. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika