Novica

Javna obravnava Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-1)

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog novele zakona za javno obravnavo. Razlogi za novelo EZ-1 so v uskladitvi z EU zakonodajo (Direktiva 2010/31/EU, Direktiva 2012/27/EU, Uredba (EU) 2017/1938, Uredba (EU) 2017/1369), odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije in Smernicami za državno pomoč za okolje in energijo 2014-2020.

Zainteresirana javnost lahko pripombe na predlog zakona pošlje do vključno 21. 2. 2019.

Razlogi za novelo Energetskega zakona EZ-1 so predvsem v uskladitvi z:

  • dvema direktivama EU; to je z Direktivo 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti stavb (prenovitev) (UL L št. 153 z dne 18. 6. 2010) ter z Direktivo 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi Direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (UL EU L št. 315 z dne 14. 11. 2012);
  • dvema uredbama EU; to je z Uredbo (EU) 2017/1938 o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom in Uredbo (EU) 2017/1369 o vzpostavitvi okvira za označevanje z energijskimi nalepkami;
  • odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije,
  • Smernicami za državno pomoč za okolje in energijo 2014-2020 (2014/C 200/01).

S predlogom novele se dodaja tudi zakonska podlaga za obdelavo osebnih podatkov v sistemu naprednega merjenja ter se razširja definicija »potrdila o izvoru« na način, da lahko potrdila dokazujejo ne le, da je električna energija proizvedena iz OVE ali SPTE, temveč tudi iz drugih – neobnovljivih - virov energije. Ravno tako se predpisujejo zakonska podlaga in temeljna pravila za samooskrbo z električno energijo, proizvedeno iz OVE. Le-ta se v trenutku priprave novele zakona sicer že izvaja na podlagi Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, z novim členom v preldogu novele zakona pa se poleg individualne, omogoča tudi skupnostna samooskrba, to je skupinska samooskrba v večstanovanjskih stavbah in OVE-skupnosti (predlog je skladen s predlogom spremenjene Uredbe o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, ki je do 21. 1. 2019 v javni obravnavi). Poleg navedenega novela vsebuje še druge potrebne spremembe in dopolnitve zakona.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog zakona v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mzi@gov.si najkasneje do 21. 2. 2019. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenem stališču, ki bo lahko objavljeno na spletni strani. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika