Novica

Javna obravnava Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona - nujni postopek

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za infrastrukturo je pripravilo predlog sprememb in dopolnitev Energetskega zakona (EZ-1), ki bo posredovan v proceduro sprejema po nujnem postopku. Cilj novele zakona je odprava neskladnosti s predpisi EU (prenos direktiv), uskladitev z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije ter uskladitve s Smernicami za državno pomoč za okolje in energijo 2014-2020.

 

Pripombe zainteresirane javnosti sprejemamo do 14. 8. 2018.

Zaradi kršitve evropske zakonodaje se s predlagano novelo zakona odpravlja nepopolni prenos direktiv:

  • 13. člena Direktive 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti stavb (ustrezno je dopolnjen 336. člen EZ-1 glede obveznosti namestitve energetske izkaznice);
  • neusklajenost definicij z 2. členom Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta o energetski učinkovitosti (ustrezno črtanje obstoječe definicije izraza "učinkovito daljinsko ogrevanje in hlajenje" , dopolnitev 313. člena in sprememba 322. člena z novo definicijo izraza)

Pri uskladitvi z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije  se odpravlja neskladnost z Ustavo RS glede osme alineje 1. odstavka 475. člena EZ-1 (v členu se dopolnijo podlage za pridobitev služnosti v javno korist v zvezi s postopkom pridobitve plačila ustrezne denarne odmene (odškodnine) za čas od dejanske uporabe nepremičnine zaradi gradnje energetske infrastrukture do izdaje odločbe o razlastitvi ali ustanovitvi služnosti v javno korist oziroma pridobitve pravice do posesti v razlastitvenem postopku.

Pri uskladitvi s Smernicami za državno pomoč za okolje in energijo 2014-2020 (2014/C 200/01) se z novelo zakona predlaga spremembo prve alineje prvega odstavka 372. člena EZ-1. Spreminja se pogoj za pravico do zagotovljenega odkupa in se znižuje moč elektrarne na 500 kW; spreminja se določba glede vsebine podzakonske uredbe, s katero vlada podrobneje ureja področje podpor električni energiji iz OVE in SPTE; ter način določanja cene energije, ki je pomembna za dodelitev podpore.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog zakona v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu za pripombe, ki je objavljen zraven objavljenega predloga predpisa na e-naslov: gp.mzi@gov.si do vključno 14. 8. 2018. Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v javno objavljenem stališču, ki bo lahko objavljeno na spletni strani. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika