Novica

Javni poziv za izbiro komercialnih demonstracijskih projektov za okoljsko varno zajemanje in geološko shranjevanje CO2

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Ministrstvo za gospodarstvo je danes v Uradnem listu RS, št. 3/2011 objavilo javni poziv za izbiro komercialnih demonstracijskih projektov, katerih cilj je okoljsko varno zajemanje in geološko shranjevanje CO2 ter demonstracijskih projektov inovativnih tehnologij obnovljive energije v skladu s sistemom za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v skupnosti, vzpostavljenim z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (New Entrants Reserve - NER 300).

 

Predmet javnega poziva je zbiranje vlog prijaviteljev in predizbor projektov. Na osnovi tega bodo izbrani oziroma pripravljeni in dopolnjeni največ trije projekti, ki bodo predlagani v izbirni postopek za sofinanciranje Evropski investicijski banki.


Evropska investicijska banka bo izbrane projekte sofinancirala do 50 % njihove vrednosti. Pri tem pa ni pogoj, da jih država članica že sofinancira iz drugih virov javnih sredstev, ali pa da so sofinancirani z drugimi instrumenti (strukturni skladi, kohezijski sklad, Evropski energetski program za oživitev - EEPO, Sklad za financiranje na osnovi delitve tveganja). 

 

Republika Slovenija je v okviru komitološkega postopka, v katerem je bil sprejet Sklep komisije z dne 3. 11. 2010 o merilih in ukrepih za financiranje komercialnih demonstracijskih projektov, katerih cilj je okoljsko varno zajemanje in geološko shranjevanje CO2 ter demonstracijskih projektov inovativnih tehnologij obnovljive energije v skladu s sistemom za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti, vzpostavljenim z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta, in ob podpori še nekaterih manjših držav članic dosegla bistveno in za Republiko Slovenijo izjemno pomembno vsebinsko določbo v četrtem odstavku 8. člena in drugem odstavku 6. člena Sklepa komisije. 


Na podlagi omenjene določbe je Republika Slovenija upravičena do brezplačnih emisijskih kuponov iz rezerve za nove naprave in za financiranje vsaj enega komercialnega demonstracijskega projekta za zajemanje in shranjevanje CO2 ali demonstracijskega projekta inovativnih tehnologij obnovljive energije. 


Republika Slovenija posredno v rezervo emisijskih kuponov za nove naprave prispeva 1,17 MtCO2, kar je pri ceni 20 EUR/tCO2 nekaj več kot 20 milijonov evrov. Zato je primerno, da Republika Slovenija pripravi vsaj en projekt, katerega vrednost bi bila enaka vsaj dvakratniku vrednosti, ki jo v rezervo prispeva Republika Slovenija.


Ministrstvo za gospodarstvo za sofinanciranje projektov nima predvidenih sredstev. Višina sredstev, ki bodo odobrena za projekt, bo določena s pogodbo med prijaviteljem in Evropsko investicijsko banko.


V letu 2011 bo Evropska investicijska banka pripravila oceno potrebne finančne in tehnične skrbnosti vseh prispelih projektov ter glede na večanje stroškov na proizvodno enoto razvrstila projekte in pripravila predloge za odločitev o dodelitvi sredstev.


Izbirni postopek na nacionalni ravni vodi Ministrstvo za gospodarstvo. Kriterij upravičenosti na nacionalni ravni bo preverjala strokovna komisija na Ministrstvu za gospodarstvo, ki bo prispele prijave pregledala in ovrednotila v skladu z merili iz javnega poziva. 

 

Povezava na objavljen javni pozivObjava Uradni list RS 03/2011 - Razglasni del (stran 73)


© 2012 - 2021 Portal Energetika