Novica

Javno predstavljen dopolnjen osnutek posodobitve NEPN

⇒ Energetika ⇒ Nacionalni energetski in podnebni načrt

Na Fakulteti za elektrotehniko je včeraj potekala tretja javna predstavitev v okviru procesa posodobitve Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (NEPN). Minister za okolje, podnebje in energijo, mag. Bojan Kumer, in strokovni sodelavci konzorcija NEPN so predstavili posodobljene strokovne podlage in dopolnjeni osnutek posodobitve NEPN.

NEPN vsebuje bolj ambiciozne cilje, politike in ukrepe glede zmanjševanja emisij TGP in rabe energije do leta 2030.

Prvi in drugi sklop posvetovanja z javnostmi glede posodobitve NEPN, ki sta potekala jeseni 2022 in spomladi 2023, sta bila namenjena oblikovanju predlogov ciljev in usmeritev za posodobitev NEPN oziroma posodobitvi politik in ukrepov v NEPN. V zadnjem letu pa je potekal intenziven proces celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), v okviru katerega je bilo pripravljeno okoljsko poročilo in dodatek za presojo na varovana območja.

Zadnji (dopolnjeni) osnutek NEPN tako temelji na rezultatih posvetovanj z javnostmi, posodobljenih strokovnih podlagah, priporočilih Evropske komisije in tudi številnih drugih aktivnostih, ki so bile izvedene v zadnjih dveh letih.

V okviru javne predstavitve je minister za okolje, podnebje in energijo, mag. Bojan Kumer, poudaril bistveno večjo ambicioznost. Novi osnutek posodobitve NEPN predlaga višje cilje do 2030 pri zmanjševanju emisij, obnovljivih virov energije (OVE) in učinkoviti rabi energije (URE). Pri zmanjševanju emisij toplogrednih plinov (TGP) so cilji še vedno bolj ambiciozni od cilja, ki smo ga na področju sektorjev, ki niso vključeni v sistem trgovanja z emisijami (ne-ETS), sprejeli za Slovenijo s prenovljeno EU zakonodajo. »Slovenija je ena redkih držav, ki je to naredila že z veljavnim NEPN in prizadevali si bomo, da bo tako ostalo tudi v posodobljenem NEPN,« je poudaril minister. Izjemno pomemben korak pa bo skupno znižanje emisij TGP zaradi izstopa iz premoga, saj je v NEPN predvideno zmanjšanje skupnih emisij TGP vsaj za 55 odstotkov najkasneje do leta 2033 glede na leto 2005. Z izstopom iz premoga bomo v Sloveniji tudi razogljičili proizvodnjo električne energije. S prenovljenim NEPN naj bi do leta 2030 dosegli vsaj 33-odstotni delež obnovljivih virov energije v končni rabi energije ter pospešili umeščanje OVE v prostor. Novi NEPN pomembno krepi ambicioznost tudi pri učinkoviti rabi energije in načrtuje, da raba končne energije do leta 2030 ne bo presegla 50,2 TWh (kar je več kot 11-odstotno povečanje ambicioznosti glede na 2020). Ob tem upošteva tudi problem energetske revščine, saj predvideva ukrepe, ki bodo zagotovili dostopnost do energetske učinkovitosti tudi finančno šibkejšim gospodinjstvom.

Kot je v nadaljevanju izpostavil vodja konzorcija NEPN, mag. Stane Merše iz Centra za energetsko učinkovitost na Institutu Jožef Stefan (IJS), je pomemben vidik, ki ga obravnava posodobljeni NEPN, zagotavljanje zanesljive, konkurenčne in okoljsko sprejemljive oskrbe z električno energijo s ciljem zmanjšati odvisnost od uvoza naftnih derivatov in zemeljskega plina. Bo pa Slovenija za manjšo energetsko odvisnost potrebovala več lastne nizkoogljične proizvodnje, zato si v posodobljenem NEPN zastavlja naslednje cilje: vsaj 85-odstotno oskrbo z električno energijo iz proizvodnih naprav v Sloveniji do leta 2030 in 100-odstotno do leta 2040. V osnutku posodobitve NEPN sta obravnavana dva scenarija z dodatnimi ukrepi glede na scenarij z obstoječimi ukrepi, ki vodita do teh ciljev. Prvi scenarij poleg dodatnih investicij v OVE predvideva postavitev nove jedrske elektrarne, medtem ko drugi scenarij do leta 2050 predvideva intenzivno izrabo OVE. Do leta 2030 sicer med scenarijema ni razlik – v obeh se pričakuje povečan obseg investiranja v proizvodne naprave, ki uporabljajo vse vrste obnovljivih virov energije (OVE).

Javna predstavitev, na kateri je dr. Rudi Vončina iz Elektroinštituta Milan Vidmar (EIMV) v imenu konzorcija CPVO predstavil tudi dopolnjeno okoljsko poročilo, nadgrajuje proces podnebno-energetskega dialoga v Sloveniji, ki je potekal od junija 2022 v okviru procesa posodabljanja NEPN in tem sklopu je minister povabil h kar najširši javni razpravi o podnebni in energetski politiki do 2030 in naprej.

Po zaključenem posvetovanju z javnostmi bo osnutek posodobitve NEPN, v čim večji meri upoštevajoč prejete predloge in mnenja, celovito posodobljen. Pripravljena bo končna verzija osnutka posodobitve NEPN (verzija 5), ki bo skupaj z dopolnjenim okoljskim poročilom, dodatkom za presojo sprejemljivosti in prilogami, skladno z ZVO-2 posredovana v presojo o sprejemljivosti. Po zaključku celovite presoje vplivov na okolje bo osnutek posodobitve NEPN predložen v sprejem Vladi RS in nato posredovan Evropski komisiji.

Več informacij in vsa gradiva so na voljo na spletni strani NEPN na Portalu Energetika.

Vir. MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika