Novica

Javna obravnava novele Uredbe o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz OVE in SPTE

⇒ Energetika ⇒ Predpisi SLO

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je pripravilo predlog Uredbe o dopolnitvah Uredbe o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom. Nova uredba predvideva dopolnitev, da se iz njene uporabe izvzame samo manjše naprave za individualno samooskrbo po ZSROVE, pri čemer je smiselno določiti mejo 50 kW priključne moči, saj je to tudi meja za enostavni postopek po 42. členu ZSROVE.

Javna obravnava bo potekala do 28. 9. 2023.

Skladno s sedmim odstavkom 50. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 121/21, s sprem., v nadaljevanju: ZSROVE), Uredba velja praviloma za vse proizvodne naprave na OVE ali SPTE, ki se postavljajo v, na ali ob obstoječi stavbi ali gradbenem inženirskem objektu, ne glede na način priključitve - na notranjo nizkonapetostno inštalacijo ali direktno na omrežje.

Edine naprave, za katere Uredba ne velja, so naprave za individualno samooskrbo, kot so opredeljene Uredbi o samooskrbi z električno energijo z obnovljivih virov energije (Ur. l. RS, št. 17/19, 197/20 in 121/21 – ZSROVE). To so naprave na OVE, priključene na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo stavbe, njihova priključna moč (v kW) pa ne presega 0,8-kratnika priključne moči odjema merilnega mesta, na notranjo napeljavo katerega je naprava priključena. Ker je samooskrba po EZ-1 omejena na gospodinjske in male poslovne odjemalce, gre tu za majhne proizvodne naprave, katerih namestitev se po veljavni gradbeni zakonodaji šteje za vzdrževalno delo (za katera gradbeno dovoljenje ni potrebno), skladno z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22).

Po novem sistemu samooskrbe po ZSROVE in novi Uredbi o samooskrbi z električno energijo iz OVE (Ur. l. RS, št. 43/22), pa te omejitve na gospodinjske in male poslovne odjemalce ni več, kar pomeni, da so lahko v individualno samooskrbo vključena vsa merilna mesta, tudi taka z veliko priključno močjo. V takih primerih pa – iz varnostnih razlogov - ne bi bilo primerno, da so večje proizvodne naprave za individualno samooskrbo oproščene določenih preveritev, kot to velja za manjše. Zato je potrebno Uredbo dopolniti na način, da se iz njene uporabe izvzame samo manjše naprave za individualno samooskrbo po ZSROVE, pri čemer je smiselno določiti mejo 50 kW priključne moči, saj je to tudi meja za enostavni postopek po 42. členu ZSROVE. Ker bosta oba sistema samooskrbe (po EZ-1 in ZSROVE) veljala hkrati, se v 1. člen Uredbe doda nov tretji odstavek, tako da se ureditev za sistem samooskrbe po EZ-1 ne spreminja.

Zainteresirana javnost lahko morebitne pripombe na predlog uredbe v času javne obravnave pošlje na predpisanem obrazcu na e-naslov: gp.mope@gov.si najkasneje do 28. 9. 2023. Javnost lahko spremlja postopek sprejemanja predpisov tudi preko enotne vstopne točke za sodelovanje javnosti E-demokracija.

Podrobnosti

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika