Novica

Končne maloprodajne cene električne energije za gospodinjstva konec leta 2013 višje za 7 %

⇒ Energetika ⇒ Statistika

Direktorat za energijo je objavil letno poročilo "Analiza cen električne energije gospodinjskih odjemalcev glede na izbranega dobavitelja za leto 2013", v katerem so prikazani stroški mesečnega računa za električno energijo karakterističnih porabnikov po vseh dobaviteljih na trgu električne energije v Sloveniji konec leta 2012 in 2013. Končna maloprodajna cena električne energije na nacionalnem nivoju je za povprečnega slovenskega odjemalca na dvotarifnem merjenju konec leta 2013 znašala 159,41 EUR/MWh in je bila za 7,3 % višja kot konec leta 2012, medtem ko je bil povprečni odjemalec na enotarifnem merjenju obremenjen z 183,64 EUR na MWh porabljene električne energije, kar je 8,3 % več kot konec leta 2012.

Domači in tuji energetski strokovnjaki so na dvodnevni mednarodni konferenci razpravljali o uspešnih trajnostnih rešitvah v industriji, energetsko učinkovitih stavbah prihodnosti, inteligentnem energetskem menedžmentu in perspektivah na trgu z energijo.

V poročilu lahko bralci preko prikaznih skupin odjema prepoznajo svoje karakteristike porabe električne energije in primerjajo osnovne ponudbe dobaviteljev (redni cenik), s katerim je bilo v letu 2013 oskrbovanih 92 % vseh gospodinjskih odjemalcev v Sloveniji. Prikazana je tudi utežena struktura cene električne energije na nacionalnem nivoju ter mesečni in letni prihranek pri zamenjavi dobavitelja.

V januarju 2013 je nacionalni regulator trga spremenil tarifne postavke za omrežnino, kar je pomenilo povprečno 0,7 % znižanje cene za uporabo omrežja (CUO) za povprečnega slovenskega gospodinjskega odjemalca na dvotarifnem merjenju glede na leto 2012. S februarjem 2013 je bil ukinjen prispevek za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo domačih virov primarne energije (prispevek DVE), medtem ko se je prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov (prispevek OVE) povišal za 310,9 % glede na raven iz leta 2012. Prispevek za povečanje učinkovitosti rabe električne energije (prispevek URE) je ostal na ravni iz leta 2012.

V letu 2013 so tarifne postavke za dobavo električne energije znižali Energija Plus, Elektro Gorenjska Prodaja, E3. Cene dobave energije so se znižale v rangu od 1,6 % do 3,2 % za odjemalce na enotarifnem merjenju in v rangu 2 % do 6 % za odjemalce na dvotarifnem merjenju. Dobavitelj GEN-I je povišal tarifne postavke dobave energije za 8 % za odjemalce na enotarifnem merjenju, ter za 9 % za odjemalce dvotarifnega merjenja. Ostali dobavitelji (Elektro Celje Energija, Elektro Energija, Petrol in Petrol Energetika) v letu 2013 niso spreminjali tarifnih postavk cen dobave energije, ki so tako ostale na ravni iz konca leta 2012.

Rezultati analize cen električne energije kažejo, da je bil kljub podražitvi konec leta 2013 najcenejši dobavitelj v vseh segmentih odjema električne energije dobavitelj GEN-I. Za povprečnega odjemalca na dvotarifnem merjenju (AVER SLO - 2T) je bil pri ceni dobave energije (vključno z nadomestilom dobavitelja) cenejši do 21,5 %, v končnem maloprodajnem znesku računa pa cenejši do 9,9 % od ostalih dobaviteljev.

Povprečni slovenski porabnik na najbolj zastopanem segmentu odjema (II. stopnja dvotarifno merjenje), na III. stopnji dvotarifnega merjenja ter povprečni slovenski odjemalec na dvotarifnem merjenju (AVER SLO - 2T) je v letu 2013 plačeval najvišji znesek mesečnega računa za elektriko pri dobavitelju Elektro Energija.


Najdražji dobavitelj za manjše porabnike na I. stopnji enotarifnega merjenja je bil konec leta 2013 dobavitelj Elektro Celje Energija,  na I. stopnji dvotarifnega merjenja pa Elektro Energija.


Najdražji dobavitelj za povprečnega odjemalca na II. in III. stopnji enotarifnega merjenja ter za povprečnega odjemalca na enotarifnem merjenju (AVER SLO - ET) je bil konec leta 2013 dobavitelj Energija Plus.


Najdražji za velike nadstandardne odjemalce na IV. stopnji (enotarifno in dvotarifno merjenje) je bil konec leta 2013 dobavitelj E3.


Oba elementa, katerih določanje cen se določa prosto na trgu in je v pristojnosti dobaviteljev (cena za dobavo energije in stroški nadomestila dobavitelja) na nacionalnem nivoju v letu 2013 skupaj predstavljala 44,8 % neto cene računa za električno energijo.
Končna maloprodajna cena električne energije na nacionalnem nivoju je za povprečnega slovenskega odjemalca na dvotarifnem merjenju konec leta 2013 znašala 159,41 EUR/MWh in je bila za 7,3 % višja kot konec leta 2012, za odjemalca na enotarifnem merjenju pa 183,64 EUR/MWh, kar pomeni 8,3 % več kot konec leta 2012.

V letu 2013 je dobavitelja zamenjalo 32.068 gospodinjskih odjemalcev s skupno porabo 144,3 GWh električne energije. Zamenjav dobavitelja je bilo v letu 2013 za 34 % manj kot leta 2012.

Povprečni slovenski odjemalec na enotarifnem merjenju (AVER SLO – ET) je ob zamenjavi dobavitelja v letu 2013 mesečno prihranil do 3,36 EUR, prihranek na letnem nivoju pa je znašal do 39,50 EUR. Povprečni slovenski odjemalec na dvotarifnem merjenju (AVER SLO - 2T) je ob zamenjavi dobavitelja v letu 2013 mesečno prihranil do 5,69 EUR, prihranek na letnem nivoju pa je znašal največ 66,95 EUR.


Celotno poročilo za leto 2013

 

Arhiv poročil za obdobje 2008-2013

 


© 2012 - 2024 Portal Energetika