Novica

Načrt upravljanja kapitalskih naložb države v upravljanju vlade za leto 2020

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Na današnji 61. redni seji Vlade RS je bil za leto 2020 sprejet letni načrt upravljanja kapitalskih naložb države, s katerimi upravlja vlada. Med temi so tudi naložbe v družbah ELES, d.o.o., SODO, d.o.o. in Borzen, d.o.o., za spremljanje katerih je v skladu s 511. členom Energetskega zakona (EZ-1) zadolženo Ministrstvo, pristojno za energijo.

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 ureja upravljanje kapitalskih naložb države, za upravljanje katerih je pristojna vlada. V letnem načrtu se opredelijo podrobni cilji pri upravljanju posameznih naložb, ukrepi in usmeritve za doseganje teh ciljev, pričakovani denarni tokovi iz upravljanja in vpliv doseganja ciljev na proračun.

Gre za kapitalske naložbe države, za upravljanje katerih je pristojna vlada, ki sodijo v pristojnost ministrstev za infrastrukturo (ELES, SODO, BORZEN, 2TDK, in DRI upravljanje investicij), gospodarski razvoj in tehnologijo (Holding Kobilarna Lipica) ter kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (SiDG).

Vlada je ministrstvom naložila, da pri spremljanju izpolnjevanja letnega načrta upravljanja poročajo Ministrstvu za finance, in sicer 30 dni po prejemu poročila za drugo in četrto četrtletje. Poročilo mora vsebovati informacijo o doseženih rezultatih družbe, pojasnila o razlogih za bistvene odmike od sprejetih ciljev ter ukrepe in usmeritve za doseganje zastavljenih ciljev.

Vlada je pristojnim ministrstvom naložila, da spremljajo izpolnjevanje letnega načrta upravljanja za posamezno družbo tako, da od družbe pridobijo:

  • podatke o doseženih (realiziranih) rezultatih družbe vsako četrtletje;
  • osnutke poslovnih načrtov najkasneje do 10. septembra in sprejete poslovne načrte do 31. oktobra, pri čemer se za prihodnje poslovno leto pripravijo podrobnejše ocene realizacije po četrtletjih, za še nadaljnji dve leti pa na letni ravni;
  • četrtletna poročila, ki jih pripravijo na kumulativni ravni ter vsebujejo informacijo o realizaciji sprejetih sklepov nadzornega sveta in uprave.

Vir: Ministrstvo za finance


© 2012 - 2024 Portal Energetika