Upravljanje kapitalskih naložb

Ministrstvo, pristojno za energijo, je v skladu s 511. členom Energetskega zakona (EZ-1) zadolženo za spremljanje naložb v družbah ELES, d.o.o., SODO, d.o.o. in Borzen, d.o.o.. Vlada Republike Slovenije kot edini družbenik izvršuje pravice in dolžnosti v zvezi upravljanjem kapitalskih naložb v teh družbah.

Za spremljanje naložb je pristojno Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (MOPE), ki  izvršuje pravice družbenika v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) in pri tem upošteva dobre prakse korporativnega upravljanja in priporočila, ki jih je sprejela uprava uprava Slovenskega državnega holdinga d.d. (SDH, d.d.) in druga strokovna združenja. 

Izvrševanje pravic obsega izvrševanje upravljavskih pravic in premoženjskih pravic.

 

 

Strategija upravljanja kapitalskih naložb države

Državni zbor je na podlagi prvega odstavka 29. člena Zakona o Slovenskem državnem holdingu (Uradni list RS, št. 25/2014, 140/2022) in tretjega odstavka 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) na seji dne 13. julija 2015 sprejel Odlok o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države (OdSUKND) (Ur. l. RS, št. 53/2015). Strategija upravljanja je osnovni akt upravljanja, ki določa opredelitev in razvrstitev naložb na posamezne vrste naložb, opredelitev razvojnih usmeritev Republike Slovenije kot delničarke ali družbenice družb in posamezne strateške cilje, ki jih Republika Slovenija želi uresničiti z vsako naložbo, opredeljeno kot strateško.

V strategiji so navedene tudi družbe s področja energetike, za katero upravljanje je zadolženo ministrstvo, pristojno za energijo. Gre za gsopodarske družbe, ki v Republiki Sloveniji opravljajo:

  • javno gospodarsko službo dejavnosti sistemskega operaterja električne energije (ELES, d.o.o.),
  • javno gospodarsko službo dejavnosti operaterja trga z električno energijo (Borzen, d.o.o.).


Naloge upravljalca naložb

Ministrstvo v imenu Republike Slovenije uresničuje korporacijske pravice v skladu s smiselno uporabo aktov, ki jih je sprejela SDH, d.o.o. in s statusno organizacijo posameznih neposrednih naložb  Republike Slovenije.


Način upravljanja naložb

Uprave družb v državni lasti so odgovorne za poslovne rezultate in s tem za uspešnost poslovanja, nadzorni sveti pa za učinkovit nadzor nad poslovanjem in delom uprave. Ministrstvo kot odgovoren in informiran upravljalec spremlja poslovanje družb zlasti z uresničevanjem ciljev preko poslovnih načrtov in poročil.

Ministrstvo je za upravljanje naložb v družbah ELES, d.o.o. in Borzen, d.o.o. pridobilo soglasje (št: 2015/000748-MK) z dne 2. 2. 2015 za smiselno uporabo aktov, ki jih je sprejela uprava SDH, d.d. in sicer "Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države", "Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga" in druge akte, ki jih SDH, d.d. uporablja pri upravljanju družb v državni lasti.


Seznam neposrednih naložb RS v upravljanju ministrstva, pristojnega za energijo

(stanje na dan 1. 1. 2023)

Naziv družbe Delež lastništva RS (%)
BORZEN, D.O.O. 100
ELES, D.O.O. 100

Novice

Arhiv novic s področja kapitalskega upravljanja naložb


© 2012 - 2024 Portal Energetika