Novica

Načrt upravljanja kapitalskih naložb države v upravljanju vlade za leto 2022

⇒ Energetika ⇒ Upravljanje naložb

Na 10. redni seji Vlade RS je bil za leto 2022 sprejet letni načrt upravljanja kapitalskih naložb države, s katerimi upravlja vlada. Med temi so tudi naložbe v družbah ELES, d.o.o., SODO, d.o.o. in Borzen, d.o.o., za spremljanje katerih je v skladu s 511. členom Energetskega zakona (EZ-1) zadolženo Ministrstvo, pristojno za energijo.

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 ureja upravljanje kapitalskih naložb države, za upravljanje katerih je pristojna vlada. V letnem načrtu se opredelijo podrobni cilji pri upravljanju posameznih naložb, ukrepi in usmeritve za doseganje teh ciljev, pričakovani denarni tokovi iz upravljanja in vpliv doseganja ciljev na proračun.

Gre za kapitalske naložbe države, za upravljanje katerih je pristojna vlada, ki sodijo v pristojnost ministrstev za infrastrukturo (ELES, SODO, BORZEN, 2TDK, in DRI), gospodarski razvoj in tehnologijo (Holding Kobilarna Lipica) ter kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (SiDG).

Vlada je ministrstvom naložila, da pri spremljanju izpolnjevanja letnega načrta upravljanja poročajo Ministrstvu za finance. Poročilo mora vsebovati informacijo o doseženih rezultatih družbe, pojasnila o razlogih za bistvene odmike od sprejetih ciljev ter ukrepe in usmeritve za doseganje zastavljenih ciljev.

Vir: MF


© 2012 - 2024 Portal Energetika