Novica

Napredek pri razvoju energetskih trgov v Sloveniji

⇒ Energetika ⇒ Splošno

Vlada RS se je na današnji 146. redni seji seznanila s Poročilom o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2016, ki ga je junija 2017 sprejel Svet Agencije za energijo.

Na področju elektroenergetskih omrežij je opazen hiter razvoj, omrežja prihodnosti naj bi bila stroškovno učinkovita in trajnostna, uspešno se izvajajo pilotni projekti. V Sloveniji se hkrati hitro razvija sistem naprednega merjenja; konec leta 2016 je imela polovica uporabnikov na distribucijskem sistemu napredne merilne naprave. Tudi v energetiki postaja vse bolj aktualno vprašanje kibernetske varnosti, kjer agencija daje pobude za načrtno in koordinirano ravnanje.

Podatki kažejo, da je slovenski energetski veleprodajni trg dobro razvit z visoko stopnjo preglednosti.

Na področju zemeljskega plina se je poraba leta 2016 povečala že drugo leto zapored, in sicer za 4,5 odstotka glede na leto pred tem, na prenosni in distribucijski sistem pa je bilo konec leta priključenih 133.439 končnih odjemalcev. Stopnja koncentracije na veleprodajnem trgu je visoka. V tem letu so se že pokazali ugodni učinki novih pravil za izravnavo odstopanj, saj so bile skoraj vse količine za izravnavo odstopanj prodane oziroma kupljene na trgovalni platformi. Razvile so se dejavnosti v okviru virtualne točke, ki je namenjena transakcijam z zemeljskim plinom, delovanju trgovalne platforme za izravnavo odstopanj nosilcev bilančnih skupin in izvajanju storitev oglasne deske.

Na področju varstva potrošnikov so posebej predpisane vsebina pogodbe o dobavi in obvezne sestavine splošnih pogojev poslovanja, kar daje končnim odjemalcem dodatno zaščito kot šibkejši stranki v postopkih sklepanja pogodbe.

Poglavje o spodbujanju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov ter s soproizvodnjo toplote in elektrike poleg pregleda podporne sheme vključuje tudi izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije pri zavezancih – energetskih podjetjih.

Oskrba s toploto in drugimi energetskimi plini se zagotavlja v okviru zaključenih distribucijskih sistemov kot izbirna lokalna gospodarska javna služba ali kot tržna distribucija.

Trga z električno energijo in zemeljskim plinom sta odprta, razmere v energetiki pa se hitro spreminjajo, je še zapisano v poročilu.

Podrobnosti

Vir: MzI


© 2012 - 2024 Portal Energetika