Novica

Nepovratne finančne spodbude občanom za sončne elektrarne za samooskrbo in za skupne naložbe ogrevanja starejših stanovanjskih stavb

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil dva nova javna poziva za sofinanciranje naložb rabe obnovljivih virov in povečanja energijske učinkovitosti. Prvi poziv je namenjen občanom za vgradnjo sončnih elektrarn za samooskrbo z električno energijo, drugi pa občanom in pravnim osebam za izvedbo skupnih naložb ogrevanja v starejših stavbah s tremi ali več posameznimi deli.

Predmet javnega poziva 104SUB-SO22 so nepovratne finančne spodbude za že izvedene naložbe nakupa in vgradnje novih naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih odjemalcev ali malih poslovnih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije. Spodbuda je tokrat prvič dodeljena tudi za naprave za samooskrbo z električno energijo, ki imajo prigrajen baterijski hranilnik električne energije. Kapaciteta shranjevanja hranilnika mora znašati najmanj 0,7 h obratovanja naprave za samooskrbo z električno energijo pri nazivni električni moči (v kW).

Za finančne spodbude je občanom na voljo 10 milijonov EUR nepovratnih sredstev. Spodbuda bo dodeljena za naložbe, izvedene od vključno 1. 3. 2022 dalje. Naprave morajo ob oddaji vloge že obratovati.

Višina nepovratne finančne spodbude za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest znaša:

  • 500 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo z baterijskim hranilnikom električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe,
  • 50 EUR za 1 kW inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo brez baterijskega hranilnika električne energije, vendar ne več kot 25 % upravičenih stroškov naložbe,

Predmet javnega poziva 103SUB-SOG22 so nepovratne finančne spodbude za nove skupne naložbe ogrevanja starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli na celotnem območju Republike Slovenije, ki so namenjeni bivanju ali poslovnim dejavnostim. Nepovratna finančna spodbuda za upravičene fizične in pravne osebe, ki so etažni lastniki v starejših stavbah s tremi ali več posameznimi deli, znaša 20 % upravičenih stroškov naložbe in bo dodeljena za naslednje ukrepe še nezaključenih naložb:

  • vgradnje solarnega ogrevalnega sistema,
  • vgradnje kotla na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe,
  • vgradnje toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe,
  • zamenjave toplotne postaje ali vgradnja nove toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja stavbe.

Do subvencije so upravičene starejše stavbe, za katere je bilo gradbeno dovoljenje za gradnjo ali spremembo namembnosti izdano pred 1. 7. 2010.

Vir: Eko sklad


© 2012 - 2024 Portal Energetika