Novica

Nepovratne finančne spodbude za izvedbo energetskega pregleda in sistema za upravljanje z energijo

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Eko sklad je objavil nov javni poziv za nepovratne finančne spodbude podjetjem za izvedbo energetskega pregleda ali za uvedbo sistema upravljanja z energijo.

Predmet  javnega poziva 113SUB-EPPO24 so nepovratne finančne spodbude v obliki »de minimis« pomoči podjetjem za izvedbo energetskega pregleda stavbe, procesov in transporta v tem podjetju ali za uvedbo sistema upravljanja z energijo.

Upravičene osebe po tem javnem pozivu so podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo energetskega pregleda v podjetjih, s čimer se podjetje seznani z obstoječim profilom rabe energije, možnostjo uvajanja ciljnega spreminjanja rabe energije, z opredelitvijo in oceno stroškovno učinkovite možnosti prihranka energije in z možnostjo uporabe sodobnih tehnologij za izboljšanje energijske učinkovitosti ter povečanja osveščenosti zaposlenih, konkurenčnosti podjetja in doseganja okoljskih koristi. Podjetje z energetskim pregledom dobi podlago za oblikovanje strategije na področju rabe energije v podjetju, podlago za odločitev o investicijah po prioriteti glede na tveganje, vračilno dobo in zahtevnost.

Namen javnega poziva je tudi uvedba sistema upravljanja z energijo, skladno s standardom SIST EN ISO 50001, s katerim podjetja vzpostavijo sisteme in postopke za izboljšanje energetske učinkovitosti, izvedejo sistematično upravljanje z energijo z namenom zmanjšanja stroškov za energijo in zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. Sistematično upravljanje z energijo je pomemben vidik poslovanja podjetja, ki ima pozitivne finančne učinke in predstavlja delovanje podjetja v smeri trajnostnega razvoja.

Za izvedbo obeh ukrepov iz javnega poziva je na voljo 500.000 EUR nepovratnih sredstev. Po javnem pozivu se nepovratne finančne spodbude dodeljujejo za že izvedene naložbe od 1. 1. 2024 dalje.

Višina nepovratne finančne pomoči znaša do 50% upravičenih stroškov izvedbe posameznega ukrepa.

Vir: Eko sklad


© 2012 - 2024 Portal Energetika