Novica

Nove finančne spodbude Eko sklada za naložbe OVE in URE v gospodarstvu in javnem potniškem prometu

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil nove javne pozive za finančne spodbude gospodarstvu za naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije, za subvencioniranje nakupa energijsko učinkovitih pnevmatik tovornih vozil in avtobusov, za vgradnjo naprav za samooskrbo gospodinjskih in malih poslovnih odjemalcev z električno energijo in za nakup vozil za izvajanje mestnega in medkrajevnega potniškega prometa.

Nov javni poziv 92FS-PO21 za gospodarstvo prinaša kombinirane finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev in/ali kredita s subvencionirano obrestno mero. Za izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije je na voljo 5 mio EUR nepovratnih sredstev in 2 mio EUR kreditov. Upravičene osebe za prijavo na poziv so pravne osebe in samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, ali s predpisom ali z aktom o ustanovitvi določene dejavnosti, ki so vsi vpisani v poslovni register v Republiki Sloveniji, razen njihovih podružnic v tujini ter pravne osebe javnega prava, ki imajo stvarno premoženje v svoji lasti, razen neposrednih uporabnikov državnega proračuna. Predmet spodbude ostajajo vsi do sedaj spodbujani ukrepi (prejšni poziv 82FS-PO20) razen gradnje skoraj nič-energijskih stavb, za katere bo objavljen ločen javni poziv. Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 %, višina kredita pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe. Obrestna mera za kredita je trimesečni EURIBOR + 1,3 %.

Z novim javnim pozivom 93SUB-SO21 je na voljo 3 mio EUR nepovratnih sredstev za nove naložbe nakupa in vgradnje naprav za individualno in skupnostno samooskrbo gospodinjskih in malih poslovnih odjemalcev z električno energijo, ki električno energijo proizvajajo z izrabo sončne energije. Upravičene osebe za prijavo na poziv so fizične in pravne osebe, ki so investitorji in lastniki oz. etažni lastniki/solastniki zemljišča, na katerem stoji stavba oz. posamezen del stavbe, ki bo samooskrbovana s proizvedeno električno energijo. Višina nepovratne finančne spodbude ostaja 180 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo, in sicer za največ 80 % vsote priključnih moči odjemnih mest.

Nov javni poziv 88SUB-PPŠ21 namenja občinam 7 mio EUR nepovratnih sredstev za nakup novih vozil za izvajanje javnega mestnega in medkrajevnega potniškega prometa, za prevoz potnikov in njihove prtljage ter za prevoz šolarjev. Predmet spodbud so nova vozila (kategorij M1, M2, M3 in druge), ki bodo prvič po proizvodnji registrirana v Republiki Sloveniji, in sicer vozila na električni pogon in na vodik. Na pozivu lahko kandidirajo občine, ki imajo sprejet občinski proračun z vključeno postavko nakupa predmetnih vozil oziroma sprejet načrt razvojnih programov (NRP) s finančno konstrukcijo za naložbo, ki bo predmet spodbude. Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 80 % priznanih stroškov za posamezno vozilo (brez vključenega DDV), vendar ne več kot 350.000 EUR za posamezno novo vozilo na električni pogon brez emisij CO2 in ne več kot 500.000 EUR za posamezno novo vozilo na vodik brez emisij CO2.

V okviru javnega poziva 94SUB-PN21  je na razpolago novih 4 mio EUR nepovratnih sredstev za okoljske naložbe nakupa in montaže energijsko učinkovitih in varnih pnevmatik višjega energijskega razreda A in B, kategorij C2 in C3 (kot opredeljeno z Uredbo (ES) št. 661/2009 o homologaciji za pnevmatike), ki so bile kupljene od vključno dne 1. 6. 2021 dalje in nameščene od 1. 10. 2021 dalje pri vozilih za cestni promet. Na javnem pozivu lahko sodelujejo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in druge fizične osebe, ki opravljajo registrirane dejavnosti, in imajo veljavno licenco za izvajanje prevozov potnikov in/ali blaga v notranjem cestnem prometu ali licenco za izvajanje prevozov potnikov in/ali blaga v mednarodnem cestnem prometu z vsaj eno od registriranih gospodarskih dejavnosti (cestni tovorni promet; mestni in primestni kopenski potniški promet; medkrajevni in drug cestni potniški promet). Višina nepovratne finančne spodbude znaša 100 EUR za posamezno pnevmatiko, ki je nameščena na vozilo.

Vir: Eko sklad


© 2012 - 2022 Portal Energetika