Novica

Nove finančne spodbude za večstanovanjske stavbe

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Eko sklad je objavil nov javni poziv za dodeljevanje nepovratnih finančnih spodbud občanom in pravnim osebam za nove skupne naložbe v starejših stavbah s tremi ali več posameznimi deli stavbe. Namen poziva je doseganje večje energijske učinkovitosti v stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka.

Za spodbude je na razpolago 6 mio EUR nepovratnih sredstev.

V okviru novega javnega poziva 110SUB-OBPO23 je na voljo 6 mio EUR nepovratnih sredstev za nove naložbe v večjo energijsko učinkovitost starejših stavb s tremi ali več posameznimi deli stavbe, in sicer za naslednje ukrepe:

  • toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu,
  • toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru/ podstrešju,
  • toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo,
  • optimizacija sistema ogrevanja.

Spodbude so namenjene fizičnim osebam, pravnim osebam in samostojnim podjetnikom posameznikom in pravnim osebam zasebnega prava.

V primerjavi s prejšnjim javnim pozivom iz leta 2019, novi poziv prinaša naslednje spremembe:

  • zaradi znatnega povišanja cen gradbenih storitev je povišana spodbuda za ukrep toplotna izolacija fasade, zunanjega zidu/tal ali zidu proti terenu in ukrep toplotna izolacija ravne strehe (iz 16 EUR/m2 na 18 EUR/m2 površine);
  • ukinjena je zahteva, da se vlogi priloži celoten PZI in ukinjen je obvezen nadzor za ukrep toplotne izolacije tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom/kletjo;
  • ukrep vgradnje prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka ni več subvencioniran.

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do 20% priznanih stroškov naložbe, kadar gre za izvedbo posameznega ukrepa. Pri hkratni izvedbi treh ali več ukrepov znaša spodbuda do 30% priznanih stroškov naložbe. Za prejemnike socialne pomoči ali varstvenega dodatka znaša višina nepovratne finančne spodbude do 100% priznanih stroškov naložbe v višini njihovega pridadajočega deleža financiranja naložbe.

Vir: Eko sklad


© 2012 - 2024 Portal Energetika