Novica

Nove nepovratne spodbude socialno šibkim občanom za reševanje energetske revščine

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad je objavil dva nova javna poziva za reševanje energetske revščine in sicer za dodeljevanje spodbud socialno šibkim občanom za investicije v energetsko obnovo njihovih stavb ter za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso.

Z javnim pozivom 2-ZERO500, ki se financira iz sredstev Kohezijskega sklada in se bo izvajal do leta 2023, je gospodinjstvom z nizkimi prihodki kot prejemnikom socialne pomoči ali varstvenega dodatka na voljo 3,85 milijona EUR nepovratnih finančnih spodbud za investicije v naslednje ukrepe večje energetske učinkovitosti starejših eno- ali dvostanovanjskih stavb, zgrajenih pred 1. 1. 2003:

  • toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru;
  • toplotno izolacijo fasade;
  • vgradnja energijsko učinkovitih oken in/ali vhodnih vrat;
  • zamenjava sistema priprave tople vode z grelnikom vode s sprejemniki sončne energije;
  • zamenjava neučinkovitega sistema priprave tople vode z grelnikom vode s toplotno črpalko;
  • vgradnja lokalnega prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka.

Višina spodbude znaša 100 % upravičenih stroškov investicije, vendar ne več kot 9.620 EUR z DDV za izvedbo enega ali kombinacijo izbranih ukrepov oz. 15.000 EUR z DDV, če se spodbuda dodeli izključno za izvedbo ukrepa toplotna izolacija strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru skupaj z menjavo strešne kritine.

Prejemnikom spodbude se bodo izboljšale življenjske razmere, saj jim bodo energetske prenove prinesle dejanske prihranke pri stroških za energijo; zmanjšala se bo poraba energentov in električne energije, ki za gospodinjstva z nizkimi prihodki predstavlja velik odstotek vseh življenjskih stroškov. Izboljšave bivanjskih pogojev (vlaga, plesen) pa bodo prinesle pozitivne učinke na zdravstveno in psihično stanje članov gospodinjstva. Občanom so za nasvete in podrobnješe informacije glede možnosti prijave na voljo energetski svetovalci energetsko svetovalne mreže ENSVET, ki so vključeni v izvjajanje programa. Več informacij je na voljo na spletni strani Programa ZERO500.

Za socialno šibke občane je na voljo tudi nov javni poziv 86SUB-SOCOB21 za nepovratne finančne spodbude za zamenjavo starih kurilnih naprav z novimi kurilnimi napravami na lesno biomaso v stanovanjskih stavbah. Namen poziva je zmanjšati prekomerno onesnaženost zraka z delci PM10 in s tem izboljšati kakovost zunanjega zraka ter povečati rabo obnovljivih virov energije in energijsko učinkovitost v stanovanjskih stavbah. V okviru poziva se dodeljuje nepovratna spodbuda v višini 100 % upravičenih stroškov investicije za:

  • novo kurilno napravo na lesno biomaso, ki zagotavlja toploto centralnemu sistemu ogrevanja (kotel na lesno biomaso), ali
  • novo enosobno kurilno napravo na lesno biomaso, namenjeno zlasti ogrevanju prostora, v katerega je postavljena, vključno s štedilniki s posredno ogrevano pečico ali brez nje;

Poziv prinaša višjo spodbudo pri enosobnih kurilnih napravah, saj se spodbuda dodeli v višini 4.000 EUR za peletne kamine z vodnim toplotnim prenosnikom in po novem tudi za vse druge enosobne kurilne naprave na lesno biomaso z vodnim toplotnim prenosnikom, ki bodo priklopljene na centralno ogrevanje. Upravičene osebe za prijavo prejemniki denarne socialne pomoči in lastniki oz. skupaj z enim oz. več družinskimi člani, ki so upoštevani pri ugotavljanju materialnega stanja upravičene osebe v odločbi Centra za socilano delo solastniki stavbe, kjer se bo investicija izvedla.

Vir: Eko sklad


© 2012 - 2024 Portal Energetika