Novica

Objavljen javni razpis za izbiro izvajalca usposabljanja inštalaterjev naprav na obnovljive vire energije

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Na podlagi drugega odstavka 45. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) in 5. člena Pravilnika o strokovnem usposabljanju za inštalaterje naprav na obnovljive vire energije ministrstvo, pristojno za energijo, objavlja javni razpis za izbiro izvajalca strokovnega usposabljanja za inštalaterje naprav na obnovljive vire energije za obdobje petih let.

Skrajni rok za oddajo vloge na razpis je 16. 12. 2022 do 12. ure.

Predmet javnega razpisa je izbor do dveh izvajalcev strokovnega usposabljanja za inštalaterje naprav na obnovljive vire energije za obdobje petih let za naslednja posamezna področja:

  • inštalaterje kotlov na lesno biomaso,
  • inštalaterje toplotnih črpalk,
  • inštalaterje prenosnikov plitvih geotermalnih sistemov,
  • inštalaterje sončnih kolektorjev,
  • inštalaterje proizvodnih naprav na sončno energijo.

Na razpis se lahko prijavijo pravne ali fizične osebe zasebnega ali javnega prava s sedežem ali podružnico v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo pogoje iz razpisne dokumentacije javnega razpisa.

Ponudnik se lahko prijavi na enega ali več področij.

Izbrani izvajalec strokovnega usposabljanja za inštalaterje naprav na obnovljive vire energije bo dobil pooblastilo za izvajanje usposabljanja in preizkusa znanja za posamezno področje za obdobje petih let od dneva izdaje pooblastila. Za obdobje veljavnosti pooblastila se sklene pogodba.

Vloga za prijavo na razpis mora biti v celoti pripravljena v skladu z razpisno dokumentacijo v slovenskem jeziku. Popolna vloga, pripravljena v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije, mora biti najkasneje do 16. 12. 2022 do 12. ure oddana na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova 4, 1535 Ljubljana v zaprti ovojnici, pod oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis za izbiro izvajalca strokovnega usposabljanja za inštalaterje naprav na obnovljive vire energije za obdobje petih let« ter polnim naslovom pošiljatelja na zadnji strani.

Ministrstvo za infrastrukturo si pridružuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe ali da izbere samo enega izvajalca za posamezno področje.

Povezava na javni razpis

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika