Novica

Objavljen javni razpis za krepitev distribucijskega omrežja v okviru Načrta za okrevanje in odpornost

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v Uradnem listu št. 46/2023 objavilo nov javni razpis za sofinanciranje distribucijskih transformatorskih postaj in izgradnje nizkonapetostnih distribucijskih omrežij za obdobje 2023 do 2026 (oznaka: JR NOO DIST EE 2023), ki se financira v okviru Načrta za okrevanje in odpornost znotraj razvojnega področja "Zeleni prehod", komponenta Obnovljivi viri in učinkovita raba energije v gospodarstvu (C1 K1).

Prvi rok za oddajo vlog je 30. 6. 2023.

Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) za razvojno področje »Zelenega prehoda« v okviru komponente »Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu« (C1 K1) opredeljuje naložbe za krepitev distribucijskega omrežja električne energije. Skladno z NOO je predvideno sofinanciranje postavitve 980 novih transformatorskih postaj in izgradnje 1520 km nizkonapetostnega omrežja na območju Republike Slovenije.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov izgradnje distribucijskih transformatorskih postaj in nizkonapetostnih distribucijskih omrežij. Namen javnega razpisa je posodobitev nizkonapetostnega električnega distribucijskega omrežja za potrebe priklopa proizvodnih naprav na obnovljive vire energije, toplotnih črpalk in e-mobilnosti, in sicer z:

  • nadgradnjo distribucijskega omrežja z novimi transformatorskimi postajami, ki so postavljene na novi lokaciji (interpolacija) in/ali transformacijskih postaj na obstoječi lokaciji (rekonstrukcija) z vključenimi elementi pametnega omrežja,
  • izgradnjo novega nizkonapetostnega omrežja.

Vlagatelji na javni razpis so podjetja za distribucijo električne energije. Vlagatelj postane »končni prejemnik« z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Višina sofinanciranja za posamezno enoto v okviru posameznega projekta znaša:

  • za nakup in vgradnjo transformstorske postaje v višini od 24.595 EUR do 64.465 EUR,
  • za izgradnjo nizkonapetostnega 0,4 kV distribucijskega omrežja v višini 26.400 EUR na kilometer.

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 30. 6. 2023, vloge za drugo odpiranje pa do 30. 6. 2024. Morebitni dodatni roki odpiranja bodo javno objavljeni glede na razpoložljiva sredstva.

Vloge z zahtevano vsebino se predložijo po pošti na naslov: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana do dneva, določenega kot skrajni rok za oddajo vlog.

Okvirna višina nepovratnih sredstev iz Mehanizma za odpornost in okrevanje, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov po tem javnem razpisu v letih 2023, 2024, 2025 in 2026, znaša 80.000.000 EUR.

Povezava na javni razpis

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika