Novica

Objavljen javni razpis za prestrukturiranje daljinskih sistemov na OVE v okviru Načrta za okrevanje in odpornost

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je v Uradnem listu št. 50/2023 objavilo nov javni razpis za sofinanciranje prestrukturiranja daljinskih sistemov na OVE za obdobje 2023 do 2025 (oznaka: NOO – DO OVE 2023), ki se financira v okviru Načrta za okrevanje in odpornost znotraj razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponente 1: »Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu« (C1 K1).

Roki za oddajo vlog so 5. 6. 2023, 20. 10. 2023, 20. 3. 2024, 20. 11. 2024 in 20. 3. 2025.

Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) za razvojno področje »Zelenega prehoda« v okviru komponente »Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu« (C1 K1) opredeljuje naložbe za energetsko učinkovito prestrukturiranje sistemov daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov vgradnje generatorjev toplote, ki uporabljajo OVE, in sicer kotlov na lesno biomaso, toplotnih črpalk in sončnih sprejemnikov za proizvodnjo toplote, ter izgradnjo postrojenj za soproizvodnjo toplote in električne energije iz obnovljivih virov energije (npr. lesna biomasa) v obstoječih sistemih daljinskega ogrevanja.

Posamezni projekti po tem javnem razpisu bodo s sredstvi Mehanizma za okrevanje in odpornost priznani za sofinanciranje v višini največ do 45% upravičenih stroškov. Upravičeni stroški zajemajo:

  • stroške izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije) in stroške izvedbe obrtniških ter instalacijskih del;
  • stroške nakupa, dobave in montaže pripadajoče opreme;
  • stroške storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti največ 3% priznanih upravičenih stroškov projekta.

Vlagatelji po tem javnem razpisu so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah ter zadruge po Zakonu o zadrugah.

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 5. 6. 2023, vloge za drugo odpiranje do 20. 10. 2023, vloge za tretje odpiranje do 20. 3. 2024, vloge za četrto odpiranje do 20. 11. 2024 in vloge za zadnje odpiranje 20. 3. 2025.

Vloge z zahtevano vsebino se predložijo po pošti na naslov: Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana do dneva, določenega kot skrajni rok za oddajo vlog.

Okvirna višina nepovratnih sredstev iz Mehanizma za odpornost in okrevanje, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov po tem javnem razpisu v letih 2023, 2024, 2025 in 2026, znaša 11.000.000 EUR.

Povezava na javni razpis

Vir: MOPE


© 2012 - 2024 Portal Energetika