Novica

Objavljen javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS, št. 152/2020 objavilo nov javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2021, 2022 in 2023 (JOB_2021), ki se izvaja v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe energije iz obnovljivih virov v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«.

Prvi rok za oddajo vlog je 23. 11. 2020, skrajni rok pa 22. 11. 2021.

Predmet sofinanciranja so operacije celovite energetske prenove stavb v (so)lasti in rabi občin. Operacija lahko vsebuje predlog energetske prenove ene stavbe ali sklopa (več) stavb, ki ustrezajo predmetu javnega razpisa. Predlogi operacij energetske prenove stavb v lasti in rabi občin morajo biti v skladu z opredelitvami iz razpisne dokumentacije.

Vlagatelji za prijavo operacij so občine. Vlagatelj postane upravičenec z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu v letih 2021, 2022 in 2023, znaša 25,0 mio EUR (od tega 21,25 mio EUR sredstev EU in 3,75 mio EUR nacionalni prispevek iz državnega proračuna). S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 49 % upravičenih stroškov operacije, razen če izračun finančne vrzeli izkazuje nižjo stopnjo sofinanciranja.

Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 23. 11. 2020, drugi rok je 22. 2. 2021, tretji rok je 17. 5. 2021, četrti rok je 20. 9. 2021 in skrajni rok je 22. 11. 2021.

Vloge z zahtevano vsebino se predložijo po pošti na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, oziroma osebno v glavno pisarno ministrstva vsak delovni dan med 9:00 in 15:30 uro (v petek do 14:30) do dneva, določenega kot skrajni rok za oddajo vlog.

O izboru in dodelitvi sredstev odloči s sklepom minister za infrastrukturo. Podrobnejše informacije so razvidne iz polnega besedila javnega razpisa.

Za namen izvajanja energetske prenove javnih stavb je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo tudi nove različice navodil za izvajanje operacij energetske prenove javnih stavb, ki so dostopne na spletni strani projektne pisarne ministrstva.

  • Navodila za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (verzija 1.09),
  • Podrobnejše usmeritev javnim partnerjem pri ukrepu energetske prenove javnih stavb (verzija 1.02),
  • Priročnik upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja (verzija 1.05),
  • Navodila in tehničnih usmeritev za energetsko prenovo javnih stavb (verzija 1.02).

Povezava na javni razpis

Vir: MZI


© 2012 - 2022 Portal Energetika