Projektna pisarna za energetsko prenovo stavb (PP- EPS)

Področje energetske prenove obstoječih stavb se izvaja znotraj prednostne usmeritve Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb v okviru razvojne prioritete Trajnostna raba energije. Zaradi odločilnega pomena in obsežnosti področja je bila oktobra 2015 na Ministrstvu za infrastrukturo (MZI) vzpostavljena projektna pisarna za energetsko prenovo stavb. V njej so strokovnjaki iz področij gradbeništva, strojništva, prava in ekonomije, ki skupaj obvladujejo vsa področja omenjenega ukrepa.

Naloge projektne pisarne so:

  • priprava ustreznega podpornega okolja in potrebne dokumentacije na podlagi veljavnih pravnih aktov;
  • nudenje pomoči in strokovne podpore posredniškim in Izvajalskim organom, osebam javnega sektorja, izvajalcem energetskih storitev, prijaviteljem, izvajalcem javno-zasebnega partnerstva in upravičencem do izvedbe operacije tekom priprave in celotnega izvajanja operacij;
  • vzpostavitev potrebnih evidenc (evidenca javnih stavb, ki bodo energetsko prenovljene) in tekoče evidentiranje sprememb;
  • spremljanje in kontrola izvajanja operacij;
  • prenos znanja in dobrih praks.

Projektna pisarna je izdala pisna navodila za delo posredniških in izvajalskih organov. Navodila vsebujejo smernice in napotke za pripravo na operacijo, pripravo potrebne dokumentacije in navodila za izvedbo vseh potrebnih postopkov operacije. Kot priloga navodilom so izdelane: podrobnejše usmeritve javnim partnerjem, tehnične smernice, priročnik upravičenih stroškov in smernice za izvajanje energetske prenove stavb kulturne dediščine. Vsi omenjeni dokumenti so pripravljeni z namenom nuditi vse potrebne informacije subjektom, ki bodo sodelovali pri energetski prenovi javnih stavb.

KONTAKT

Ministrstvo za infrastrukturo
Projektna pisarna za energetsko prenovo stavb (PP-EPS)
E-naslov: mzi.pp-epsping@govpong.si
Fax: 01/ 478 81 39

Odgovorne osebe
Telefon
Zdenka Šibelja, univ. dipl. inž. grad.01/ 478 89 96
Mihael Mirtič, univ. dipl. inž. grad.01/ 478 81 69
Rudolf Ogrinc, mag. ekon. in posl. ved01/ 478 74 87
mag. Martina Štrubelj, univ. dipl. ing. geol.01/ 478 71 15

KLJUČNI DOKUMENTI
Vsa morebitna vprašanja in zahtevke za dodatna pojasnila naslovite na: mzi.pp-eps@gov.si


AKTUALNE NOVICE

Spodaj objavljamo aktualne objave javnih razpisov in pozivov s področja energetskega pogodbeništva, izobraževanj, predstavitev in navodila za pripravo in izvedbo vseh potrebnih aktivnosti za učinkovito in uspešno črpanje evropskih sredstev za namen energetske prenove javnih stavb.

Ljubljana, 21. 5. 2019

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo poziv k oddaji prijave za sofinanciranje iz sredstev tehnične pomoči ELENA. Sporočilo za javnost

Zagorje ob Savi, 16. 5. 2019
Občina Zagorje ob Savi objavlja javni poziv promotorjem k oddaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt celovite energetske obnove stavb v lasti občine. Podrobnosti

Ljubljana, 17. 5. 2019
SID banka  je razpisala posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 3. 5. 2019
Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2019, 2020 in 2021 (JOB_2019). Sporočilo za javnost

Ljubljana, 30. 4. 2019
Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo spremembo »Povabila posredniškim organom OJS_2019 in »Povabila posredniškim organom ŠJS_2019. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 27. 2. 2019
Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja (OJS_2019), čigar nepovratna sredstva evropske kohezijske politike bodo na razpolago v letih 2019, 2020 in 2021. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 27. 2. 2019
Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja (ŠJS_2019), čigar nepovratna sredstva evropske kohezijske politike bodo na razpolago v letih 2019, 2020 in 2021. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 18. 1. 2019
Ministrstvo za infrastrukturo je za namen izvajanja energetske prenove javnih stavb objavilo novo različico "Navodil za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja". Sporočilo za javnost

Ljubljana, 14. 12. 2018
Ministrstvo za infrastrukturo zaradi spremembe določbe prvega odstavka 61. člena Uredbe (EU) št. 1303/2013 objavlja navodilo glede izračunavanja finančnih vrzeli za operacije celovitih energetskih prenov stavb, sofinanciranih s sredstvi OP EKP 2014-2020. Sporočilo za javnost

ARHIV SPOROČIL ZA JAVNOST