Projektna pisarna za energetsko prenovo stavb (PP- EPS)

Področje energetske prenove obstoječih stavb se izvaja znotraj prednostne usmeritve Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb v okviru razvojne prioritete Trajnostna raba energije. Zaradi odločilnega pomena in obsežnosti področja je bila oktobra 2015 na Ministrstvu za infrastrukturo (MZI) vzpostavljena projektna pisarna za energetsko prenovo stavb. V njej so strokovnjaki iz področij gradbeništva, strojništva, prava in ekonomije, ki skupaj obvladujejo vsa področja omenjenega ukrepa.

Naloge projektne pisarne so:

  • priprava ustreznega podpornega okolja in potrebne dokumentacije na podlagi veljavnih pravnih aktov;
  • nudenje pomoči in strokovne podpore posredniškim in Izvajalskim organom, osebam javnega sektorja, izvajalcem energetskih storitev, prijaviteljem, izvajalcem javno-zasebnega partnerstva in upravičencem do izvedbe operacije tekom priprave in celotnega izvajanja operacij;
  • vzpostavitev potrebnih evidenc (evidenca javnih stavb, ki bodo energetsko prenovljene) in tekoče evidentiranje sprememb;
  • spremljanje in kontrola izvajanja operacij;
  • prenos znanja in dobrih praks.

Projektna pisarna je izdala pisna navodila za delo posredniških in izvajalskih organov. Navodila vsebujejo smernice in napotke za pripravo na operacijo, pripravo potrebne dokumentacije in navodila za izvedbo vseh potrebnih postopkov operacije. Kot priloga navodilom so izdelane: podrobnejše usmeritve javnim partnerjem, tehnične smernice, priročnik upravičenih stroškov in smernice za izvajanje energetske prenove stavb kulturne dediščine. Vsi omenjeni dokumenti so pripravljeni z namenom nuditi vse potrebne informacije subjektom, ki bodo sodelovali pri energetski prenovi javnih stavb.

KONTAKT

Ministrstvo za infrastrukturo
Projektna pisarna za energetsko prenovo stavb (PP-EPS)
E-naslov: mzi.pp-epsping@govpong.si
Fax: 01/ 478 81 39

Odgovorne osebe
Telefon
Zdenka Šibelja, univ. dipl. inž. grad.01/ 478 89 96
Mihael Mirtič, univ. dipl. inž. grad.01/ 478 81 69
Rudolf Ogrinc, mag. ekon. in posl. ved01/ 478 74 87
mag. Martina Štrubelj, univ. dipl. ing. geol.01/ 478 71 15

KLJUČNI DOKUMENTI
Vsa morebitna vprašanja in zahtevke za dodatna pojasnila naslovite na: mzi.pp-eps@gov.si


AKTUALNE NOVICE

Spodaj objavljamo aktualne objave javnih razpisov in pozivov s področja energetskega pogodbeništva, izobraževanj, predstavitev in navodila za pripravo in izvedbo vseh potrebnih aktivnosti za učinkovito in uspešno črpanje evropskih sredstev za namen energetske prenove javnih stavb.

Ljubljana, 26. 6. 2019
V okviru "Poziva k oddaji prijave za sofinanciranje iz sredstev tehnične pomoči ELENA" je objavljen dodaten rok za prijavo upravičencev. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 7. 6. 2019
V prostorih Ministrstva za infrastrukturo je potekala predstavitev projekta ELENA. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 21. 5. 2019
Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo poziv k oddaji prijave za sofinanciranje iz sredstev tehnične pomoči ELENA. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 17. 5. 2019
SID banka je razpisala posojila za financiranje projektov celovite energetske prenove javnih stavb. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 3. 5. 2019
Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v letih 2019, 2020 in 2021 (JOB_2019). Sporočilo za javnost

Ljubljana, 30. 4. 2019
Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo spremembo »Povabila posredniškim organom OJS_2019 in »Povabila posredniškim organom ŠJS_2019. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 27. 2. 2019
Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb ožjega javnega sektorja (OJS_2019), čigar nepovratna sredstva evropske kohezijske politike bodo na razpolago v letih 2019, 2020 in 2021. Sporočilo za javnost

Ljubljana, 27. 2. 2019
Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo povabilo za zbiranje predlogov operacij energetske prenove stavb širšega javnega sektorja (ŠJS_2019), čigar nepovratna sredstva evropske kohezijske politike bodo na razpolago v letih 2019, 2020 in 2021. Sporočilo za javnost


ARHIV SPOROČIL ZA JAVNOST