Projektna pisarna za energetsko prenovo stavb (PP- EPS)

Področje energetske prenove obstoječih stavb se izvaja znotraj prednostne usmeritve Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb v okviru razvojne prioritete Trajnostna raba energije. Zaradi odločilnega pomena in obsežnosti področja je bila oktobra 2015 na Ministrstvu za infrastrukturo (MZI) vzpostavljena projektna pisarna za energetsko prenovo stavb. V njej so strokovnjaki iz področij gradbeništva, strojništva, prava in ekonomije, ki skupaj obvladujejo vsa področja omenjenega ukrepa.

Naloge projektne pisarne so:

  • priprava ustreznega podpornega okolja in potrebne dokumentacije na podlagi veljavnih pravnih aktov;
  • nudenje pomoči in strokovne podpore posredniškim in Izvajalskim organom, osebam javnega sektorja, izvajalcem energetskih storitev, prijaviteljem, izvajalcem javno-zasebnega partnerstva in upravičencem do izvedbe operacije tekom priprave in celotnega izvajanja operacij;
  • vzpostavitev potrebnih evidenc (evidenca javnih stavb, ki bodo energetsko prenovljene) in tekoče evidentiranje sprememb;
  • spremljanje in kontrola izvajanja operacij;
  • prenos znanja in dobrih praks.

Projektna pisarna je izdala pisna navodila za delo posredniških in izvajalskih organov. Navodila vsebujejo smernice in napotke za pripravo na operacijo, pripravo potrebne dokumentacije in navodila za izvedbo vseh potrebnih postopkov operacije. Kot priloga navodilom so izdelane: podrobnejše usmeritve javnim partnerjem, tehnične smernice, priročnik upravičenih stroškov in smernice za izvajanje energetske prenove stavb kulturne dediščine. Vsi omenjeni dokumenti so pripravljeni z namenom nuditi vse potrebne informacije subjektom, ki bodo sodelovali pri energetski prenovi javnih stavb.

KONTAKT

Ministrstvo za infrastrukturo
Projektna pisarna za energetsko prenovo stavb (PP-EPS)
E-naslov: mzi.pp-epsping@govpong.si
Fax: 01/ 478 81 39

Odgovorne osebe Telefon
Mira Vuković, univ. dipl. prav. 01/ 478 82 87
Zdenka Šibelja, univ. dipl. inž. grad. 01/ 478 89 96
Mihael Mirtič, univ. dipl. inž. grad. 01/ 478 81 69
Rudolf Ogrinc, mag. ekon. in posl. ved 01/ 478 74 87
mag. Martina Štrubelj, univ. dipl. ing. geol. 01/ 478 71 15

KLJUČNI DOKUMENTI
Vsa morebitna vprašanja in zahtevke za dodatna pojasnila naslovite na: mzi.pp-eps@gov.si


AKTUALNE NOVICE

Spodaj objavljamo aktualne objave javnih razpisov in pozivov s področja energetskega pogodbeništva, izobraževanj, predstavitev in navodila za pripravo in izvedbo vseh potrebnih aktivnosti za učinkovito in uspešno črpanje evropskih sredstev za namen energetske prenove javnih stavb.

Ljubljana, 4. 9. 2020
Ministrstvo za infrastrukturo obvešča o predčasnem zaprtju povabil »OJS_2020« in »ŠJS_2020« ter javnega razpisa »JOB_2020«. Sporočilo za javnost

Videm pri Ptuju, 7. 8. 2020
Občina Videm in Občina Podlehnik sta objavila javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva za energetsko prenovo objektov obeh občin.
Podrobnosti

Ljubljana, 23. 7. 2020
Ministrstvo za infrastrukturo pripravilo predlog "Dolgoročne strategije energetske prenove stavb do leta 2050", ki je odprt za javno obravnavo do 10. 9. 2020. Sporočilo za javnost

Nova Gorica, 26. 6. 2020
Šolski center Nova Gorica je objavil javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta energetskega pogodbeništva na objektih Šolskega centra Nova Gorica. Podrobnosti

ARHIV SPOROČIL ZA JAVNOST
 


© 2012 - 2020 Portal Energetika