Projektna pisarna za energetsko prenovo stavb (PP- EPS)

Področje energetske prenove obstoječih stavb se izvaja znotraj prednostne usmeritve Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb v okviru razvojne prioritete Trajnostna raba energije. Zaradi odločilnega pomena in obsežnosti področja je bila oktobra 2015 na Ministrstvu za infrastrukturo (MZI) vzpostavljena projektna pisarna za energetsko prenovo stavb. V njej so strokovnjaki iz področij gradbeništva, strojništva, prava in ekonomije, ki skupaj obvladujejo vsa področja omenjenega ukrepa.

Naloge projektne pisarne so:

  • priprava ustreznega podpornega okolja in potrebne dokumentacije na podlagi veljavnih pravnih aktov;
  • nudenje pomoči in strokovne podpore posredniškim in Izvajalskim organom, osebam javnega sektorja, izvajalcem energetskih storitev, prijaviteljem, izvajalcem javno-zasebnega partnerstva in upravičencem do izvedbe operacije tekom priprave in celotnega izvajanja operacij;
  • vzpostavitev potrebnih evidenc (evidenca javnih stavb, ki bodo energetsko prenovljene) in tekoče evidentiranje sprememb;
  • spremljanje in kontrola izvajanja operacij;
  • prenos znanja in dobrih praks.

Projektna pisarna je izdala pisna navodila za delo posredniških in izvajalskih organov. Navodila vsebujejo smernice in napotke za pripravo na operacijo, pripravo potrebne dokumentacije in navodila za izvedbo vseh potrebnih postopkov operacije. Kot priloga navodilom so izdelane: podrobnejše usmeritve javnim partnerjem, tehnične smernice, priročnik upravičenih stroškov in smernice za izvajanje energetske prenove stavb kulturne dediščine. Vsi omenjeni dokumenti so pripravljeni z namenom nuditi vse potrebne informacije subjektom, ki bodo sodelovali pri energetski prenovi javnih stavb.

KONTAKT

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo
Projektna pisarna za energetsko prenovo stavb (PP-EPS)
E-naslov: pp-eps.mopeping@govpong.si
Fax: 01/ 478 81 70

Odgovorne osebe Telefon
Miha Muhič, mag. ekon. znan. (vodja) 01/478-87-26
mag. Martina Štrubelj, univ. dipl. ing. geol. 01/ 478-87-61
Alja Gabrijel, univ. dipl. prav. 01/ 478-74-37
Tanja Furlan, mag. tekst. inž. 01/ 478-85-96
Eva Potočnik, dipl. inž. arh. (uni). 01/ 478-71-00
Peter Novak, univ. dipl. biol. 01/478-88-24

KLJUČNI DOKUMENTI


PRAVNE PODLAGE IN DRUGI DOKUMENTI ZA IZVAJANJE NAČRTA ZA OKREVANJE IN ODPORNOST (NOO)

Izvajanje Načrta za okrevanje in odpornost urejajo evropske in nacionalne pravne podlage ter drugi dokumenti.

Podrobnejše informacije na spetni strani Urada za okrevanje in odpornost


NAVODILA ZA IZVAJANJE OPERACIJ ENERGETSKE PRENOVE JAVNIH STAVB NA PODLAGI OP EKP 2014-2020 (posodobitev oktober 2020):


NAVODILA ZA IZVAJANJE OPERACIJ ENERGETSKE PRENOVE STAVB ZDRAVSTVENE INFRASTRUKTURE POSEBNEGA POMENA ZARADI COVID-19:Vsa morebitna vprašanja in zahtevke za dodatna pojasnila naslovite na: pp-eps.mope@gov.si© 2012 - 2024 Portal Energetika