Novica

Objavljen javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti v okviru Načrta za okrevanje in odpornost

⇒ Energetika ⇒ Energetska prenova stavb

Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS, št. 161/2022 objavilo nov javni razpis za sofinanciranje energetske prenove večstanovanjskih stavb v javni lasti, ki se financira v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) znotraj razvojnega področja "Zeleni prehod", komponenta Trajnostna prenova stavb (C1 K2).

Prvi rok za oddajo vlog je 13. 3. 2023.

Načrt za okrevanje in odpornost (NOO) za razvojno področje »Zelenega prehoda« v okviru komponente »Trajnostna prenova stavb (C1 K2)« opredeljuje naložbe v »energetsko prenovo večstanovanjskih stavb v javni lasti«.

Predmet sofinanciranja so projekti celovite energetske prenove večstanovanjskih stavb v (so)lasti javnih stanovanjskih skladov, katerih ustanovitelj je/so občina/občine ali Republika Slovenija in ki so pravne osebe javnega prava.

Večstanovanjska stavba po tem javnem razpisu je stavba, ki vključuje vsaj štiri ali več posameznih stanovanjskih enot, namenjenih za trajno bivanje, pri čemer so lahko v stavbi tudi drugi posamezni deli stavbe, kot npr. poslovni prostori in/ali drugi samostojni prostori.

»Celovita energetska prenova stavbe« pomeni usklajeno izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije na toplotnem ovoju stavbe (npr. fasada, streha, tla) in/ ali tehničnih stavbnih sistemih (npr. ogrevanje, prezračevanje, klimatizacija, priprava tople vode) tako, da so dosežene zahteve Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 70/22) oziroma zahteve za skoraj nič energijsko stavbo (sNES) na način, da se, kolikor je to tehnično mogoče, izkoristi ves ekonomsko upravičeni potencial za energetsko prenovo.

Investicije bodo vključevale toplotno izolacijo stavb, energetsko učinkovito opremo (okna, zasteklitev, vrata), sisteme ogrevanja in prezračevanja, energetsko učinkovito razsvetljavo in nadzorne sisteme.

»Vlagatelj« po tem javnem razpisu je lahko javni stanovanjski sklad, katerega ustanovitelj je/so občina/občine ali Republika Slovenija in ki je pravna oseba javnega prava. »Vlagatelj« postane »končni prejemnik« z dnem podpisa pogodbe o sofinanciranju.

Prvi rok za oddajo vlog v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije je 13. 3. 2023, drugi rok je 22. 5. 2023, tretji rok je 18. 9. 2023, četrti rok je 11. 3. 2024, peti rok je 20. 5. 2024 in skrajni rok je 18. 11. 2024. Če bodo sredstva porabljena pred potekom posameznih rokov, bo na spletni strani ministrstva in v Uradnem listu RS objavljeno posebno obvestilo o porabi sredstev.

Vloga z zahtevano vsebino mora biti oddana na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, oziroma osebno v glavno pisarno na naslovu ministrstva vsak delovni dan med 9.00 in 15.30 (v petek do 14.30) do dneva, določenega kot skrajni rok za oddajo vlog v zaprti ovojnici.

Okvirna višina nepovratnih sredstev iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, ki je na razpolago za sofinanciranje naložb po tem javnem razpisu v letih 2023, 2024 in 2025, znaša 5.000.000 EUR. Upravičeni stroški bodo sofinancirani največ do višine 250 EUR na kvadratni meter neto tlorisne površine stavbe/stavb oziroma delov stavbe/stavb, ki je/so predmet sofinanciranja po tem javnem razpisu.

Javni razpis za izbor projektov sofinancira Evropska unija na podlagi Instrumenta za okrevanje »Next Generation EU« iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, razvojnega področja »Zeleni prehod«, komponenta 2: »Trajnostna prenova stavb (C1 K2)«, kot naložbe v »energetsko prenovo večstanovanjskih stavb v javni lasti«.

Povezava na javni razpis

Vir: MZI


© 2012 - 2023 Portal Energetika