Novica

Objavljen javni razpis za sofinanciranje gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije

⇒ Energetika ⇒ Javne objave

Ministrstvo za infrastrukturo je v Uradnem listu RS št. 36/2021 objavilo javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za izrabo vetrne energije (oznaka: JR VE OVE 2021). Upravičenci za prijavo na razpis so gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o gospodarskih družbah in zadruge po Zakonu o zadrugah. Razpisana sredstva v višini 4 milijone EUR so na voljo za koriščenje v letih 2021, 2022 in 2023.

Roka za oddajo vlog sta 30. 4. 2021 in 24. 9. 2021.

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših naprav za proizvodnjo električne energije iz vetrne energije. Finančne spodbude, ki se dodeljujejo kot državne pomoči, so namenjene gradnji novih manjših naprav za proizvodnjo električne energije iz vetrne energije, in sicer moči posamezne naprave večje od 50 kW do 10 MW, pri čemer v primeru istočasne prijave večih naprav skupna moč vseh lahko znaša do 10 MW.

Upravičeni stroški do sofinanciranja so:

  • stroški zunanjih dobaviteljev in izvajalcev, povezani z izgradnjo elektroenergetskega postroja,
  • nakup opreme, ki je neposredno povezana s pridobivanjem električne energije iz vetrne energije,
  • stroški storitev strokovnega nadzora gradnje v vrednosti 3 % od upravičenih stroškov operacije.

Skupna višina finančne spodbude za izvedbo posameznega projekta znaša največ 30 % vrednosti upravičenih stroškov operacije.

Skupna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu znaša 4 milijone EUR, od tega:

  • 1 milijon EUR za proizvodne naprave za izrabo vetrne energije do moči 1 MW,
  • 3 milijone EUR za proizvodne naprave za izrabo vetrne energije od vključno 1 MW do 10 MW moči.

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 30. 4. 2021, sicer bodo odprte ob naslednjem odpiranju vlog. Drugi in hkrati zadnji rok za oddajo vlog je 24. 9. 2021. Vloge, ki bodo prispele za drugo odpiranje, bodo obravnavane le v primeru, če razpisana sredstva ne bodo porabljena na prvem odpiranju.

Javni razpis, ki ga sofinancira Evropska unija iz Kohezijskega sklada, se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, prednostne osi Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja, prednostne naložbe Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov.

Podrobnosti

Vir: MZI


© 2012 - 2024 Portal Energetika